Gi?i thi?u

Chào m?ng b?n???n v?i C?ng ty CP Giáo d?c Thành Thành C?ng – TTC Edu. V?i th?ng ?i?p “Vì c?ng ??ng, th?p sáng ??c m?”, TTC Edu?mang trên mình s? m?ng chia s? trách nhi?m v?i c?ng ??ng th?ng qua vi?c ??u t? vào giáo d?c, ??u t? vào t??ng lai, ??u t? vào con ng??i. TTC Edu?cam k?t cung c?p h? th?ng giáo d?c liên c?p t? m?m non ??n ??i h?c có uy tín, ch?t l??ng?và d?n ??u ??a ph??ng. Là nh?ng ng??i làm giáo d?c, chúng t?i ch?m chút cho t?ng s?n ph?m giáo d?c c?a mình; là nh?ng nhà ??u t? có trách nhi?m, chúng t?i chú tr?ng vi?c m? r?ng h? th?ng ch?t l??ng cao ?áp ?ng nhu c?u t?i các ??a ph??ng.

Basis
22
C? S?
Employee
1958
CBNV-GV
Student
18538
H?C SINH - SINH VIÊN
M?m non M?M NON
M?M NON
Công ty C? ph?n Giáo d?c Thành Thành Công (TTC Edu) hi?n có 10 tr??ng m?m non theo chu?i TTC Preschool t?i Tp. HCM, Bình D??ng, ??ng Nai, B?n Tre, Tây Ninh.
Ph? thông PH? THÔNG
PH? THÔNG
H??ng ??n m?c tiêu giáo d?c h??ng nghi?p và t?ng c??ng phát tri?n k? n?ng song song v?i ki?n th?c, TTC Edu ?ã m?nh d?n ??u t? c? s? v?t ch?t ??ng th?i m? r?ng m?ng l??i các tr??ng TH-THCS-THPT t?i nhi?u t?nh thành trên c? n??c nh? Tp. H? Chí Minh, ??ng Nai, Tây Ninh và Lâm ??ng. T?i ?ây, các h?c sinh v?a ???c trang b? nh?ng ki?n th?c khoa h?c – xã h?i n?n t?ng, v?a ???c b?i d??ng k? n?ng m?m.
C? - ?H & Khác C? - ?H & KHÁC
??I H?C
Các tr??ng Cao ??ng và ??i h?c hi?n ??i cung c?p môi tr??ng ?ào t?o ch?t l??ng cao và h?i nh?p. Chú tr?ng ??u t? vào tính ?ng d?ng và th?c ti?n trong ?ào t?o mang ??n cho Sinh viên n?n t?ng ki?n th?c và k? n?ng th?c t?. T? hào mang ??n cho xã h?i ??i ng? lao ??ng v?ng ngh? gi?i nghi?p.
B?N TIN GIÁO D?C
Ghi nh?n nh?ng n? l?c c?a T?p th? S? ph?m Tr??ng ??i h?c Yersin ?à L?t, v?a qua, B? Giáo d?c & ?ào t?o ?ã trao t?ng b?ng khen v? thành tích xu?t s?c ...
M?i n?m khi ??n d?p 20/11, Ban ?i?u hành luôn c?m th?y trân tr?ng xen l?n ni?m t? hào khi ngh? v? ??i ng? CBGVNV c?a H? th?ng Giáo d?c TTC Edu. Chúng ...
Liên k?t ?ào t?o
Gokid
Trinity
FGU
Bending Bamboo