Ngày ??ng 24/11/2020 | L??t xem: 31
Ghi nh?n nh?ng n? l?c c?a T?p th? S? ph?m Tr??ng ??i h?c Yersin ?à L?t, v?a qua, B? Giáo d?c & ?ào t?o ?ã trao t?ng b?ng khen v? thành tích xu?t s?c trong phong trào thi ?ua “??i m?i, sáng t?o trong d?y và h?c” n?m h?c 2019 - 2020 cho t?p th? nhà tr??ng và các cá nhân xu?t s?c.
M?i n?m khi ??n d?p 20/11, Ban ?i?u hành luôn c?m th?y trân tr?ng xen l?n ni?m t? hào khi ngh? v? ??i ng? CBGVNV c?a H? th?ng Giáo d?c TTC Edu. Chúng tôi bi?t ?n khi Th?y Cô ?ã tin yêu và ??...
V?a qua, t?i L? K? ni?m 38 n?m Ngày Nhà Giáo Vi?t Nam do UBND TP.HCM t? ch?c, Tr??ng TH-THCS-THPT Tân Phú vinh d? là tr??ng ngoài công l?p duy nh?t ???c B? Giáo d?c và ?ào t?o t?ng B?ng khen...
Sáng 5/11, CBNV TTC Edu và m?t s? thành viên Ban giám hi?u các tr??ng H? th?ng Giám d?c TTC Edu ?ã tham gia bu?i ?ào t?o chuyên ?? “Qu?n lý c?m xúc trong công vi?c”. V?i nh?ng chia s? b? íc...
Tháng 11 này, 25 h?c sinh c?a TTC School s? tham gia ch??ng trình “Vi?t Nam – New Zealand Global Competence Certificate (GCC) Scholarship 2020”. Ch??ng trình do T?p ?oàn Giáo d?c New Zealand...
Chi?u ngày 27/10, Tr??ng Liên c?p TTC Tây Ninh hân h?nh ?ón ti?p ?oàn ??i bi?u TP. ??ng Xoài, t?nh Bình Ph??c ??n tham quan và tr?i nghi?m mô hình quy ho?ch và xây d?ng tr??ng liên c?p.
H??ng ?ng ch??ng trình phát ??ng quyên góp “Cùng TTC Edu giúp ?? ??ng bào mi?n Trung”, Ban Lãnh ??o và t?p th? GV-CBNV, h?c sinh cùng Quý Ph? huynh H? th?ng Giáo d?c TTC Edu tích c?c tham gi...
T? nh?ng ho?t ??ng - m?ch ngu?n len l?i mang theo tình yêu th??ng và ngu?n ki?n th?c b?t t?n, cu?c thi "L?n lên cùng sách" ???c t? ch?c h?ng n?m tr? thành c? h?i ?? h?c sinh bày t? tình yêu ...
Di?n ra trong tháng 10/2020, ch??ng trình “Live Lecture Series” (t?m d?ch: Chu?i bài gi?ng tr?c tuy?n) do Trinity College (??i h?c Melbourne, Úc) t? ch?c dành riêng cho h?c sinh hi?n ?ang th...