CHÚC M?NG NGÀY NHÀ GIÁO VI?T NAM 20.11.2020

Ngày ??ng 19/11/2020 | L??t xem: 124

Nhan d?p 20.11, TTC Edu m?n chúc Quy Th?y, C? và toàn th? Cán b? Nhan viên ngành Giáo d?c – nh?ng viên ng?c sáng nh?t, ??p nh?t s? ti?p t?c t?a sáng ?? d?n d?t th? h? t??ng lai.

Dù ? b?t c? ?au, ??m nh?n vai trò hay v? trí nào, TTC Edu hy v?ng r?ng Quy Th?y, C? và Anh, Ch? s? lu?n m?nh kh?e, h?nh phúc và gi? l?a t? hào v?i "ngh? c?a con tim".

TTC EDU

- Tag:

Tin t?c khác
24
Tha?ng M???i Mô?t
Ghi nh?n nh?ng n? l?c c?a T?p th? S? ph?m Tr??ng ??i h?c Yersin ?à L?t, v?a qua, B? Giáo d?c & ?ào t?o ?ã tra...
18
Tha?ng M???i Mô?t
V?a qua, t?i L? K? ni?m 38 n?m Ngày Nhà Giáo Vi?t Nam do UBND TP.HCM t? ch?c, Tr??ng TH-THCS-THPT Tân Phú vinh...
6
Tha?ng M???i Mô?t
Sáng 5/11, CBNV TTC Edu và m?t s? thành viên Ban giám hi?u các tr??ng H? th?ng Giám d?c TTC Edu ?ã tham gia b...
31
Tha?ng M???i
Tháng 11 này, 25 h?c sinh c?a TTC School s? tham gia ch??ng trình “Vi?t Nam – New Zealand Global Competence Ce...
29
Tha?ng M???i
Chi?u ngày 27/10, Tr??ng Liên c?p TTC Tây Ninh hân h?nh ?ón ti?p ?oàn ??i bi?u TP. ??ng Xoài, t?nh Bình Ph??c ...
28
Tha?ng M???i
H??ng ?ng ch??ng trình phát ??ng quyên góp “Cùng TTC Edu giúp ?? ??ng bào mi?n Trung”, Ban Lãnh ??o và t?p th?...