CHÚC M?NG TR??NG ??I H?C YERSIN ?À L?T NH?N B?NG KHEN C?A B? TR??NG B? GIÁO D?C VÀ ?ÀO T?O

Ngày ??ng 24/11/2020 | L??t xem: 32

Ghi nh?n nh?ng n? l?c c?a T?p th? S? ph?m Tr??ng ??i h?c Yersin ?à L?t, v?a qua, B? Giáo d?c & ?ào t?o ?? trao t?ng b?ng khen v? thành tích xu?t s?c trong phong trào thi ?ua “??i m?i, sáng t?o trong d?y và h?c” n?m h?c 2019 - 2020 cho t?p th? nhà tr??ng và các cá nhan xu?t s?c.

V?i m?c tiêu kh?ng ng?ng?c?i ti?n và nang cao ch?t l??ng m?i m?t ho?t ??ng, Tr??ng ??i h?c Yersin ?à L?t lu?n chú tr?ng vào c?ng tác ki?m ??nh, th?c hi?n t? ?ánh giá và ??ng ky ki?m ??nh ch?t l??ng c? s? giáo d?c. Song song ?ó, nhà tr??ng lu?n n?m b?t xu h??ng và nguy?n v?ng c?a ng??i h?c ?? m? r?ng các ngành ngh? ??o tào và mang l?i s? yên tam, ??ng hành y ngh?a cho sinh viên.

TTC Edu tran tr?ng ghi nh?n và than chúc Quy Tr??ng ngày càng phát tri?n v?ng m?nh; lan t?a yêu t??ng, s? t?n tr?ng và tinh th?n trách nhi?m ??n c?ng ??ng?

TTC EDU

- Tag:

Tin t?c khác
19
Tha?ng M???i Mô?t
M?i n?m khi ??n d?p 20/11, Ban ?i?u hành luôn c?m th?y trân tr?ng xen l?n ni?m t? hào khi ngh? v? ??i ng? CBGV...
18
Tha?ng M???i Mô?t
V?a qua, t?i L? K? ni?m 38 n?m Ngày Nhà Giáo Vi?t Nam do UBND TP.HCM t? ch?c, Tr??ng TH-THCS-THPT Tân Phú vinh...
6
Tha?ng M???i Mô?t
Sáng 5/11, CBNV TTC Edu và m?t s? thành viên Ban giám hi?u các tr??ng H? th?ng Giám d?c TTC Edu ?ã tham gia b...
31
Tha?ng M???i
Tháng 11 này, 25 h?c sinh c?a TTC School s? tham gia ch??ng trình “Vi?t Nam – New Zealand Global Competence Ce...
29
Tha?ng M???i
Chi?u ngày 27/10, Tr??ng Liên c?p TTC Tây Ninh hân h?nh ?ón ti?p ?oàn ??i bi?u TP. ??ng Xoài, t?nh Bình Ph??c ...
28
Tha?ng M???i
H??ng ?ng ch??ng trình phát ??ng quyên góp “Cùng TTC Edu giúp ?? ??ng bào mi?n Trung”, Ban Lãnh ??o và t?p th?...