CHÚC M?NG TR??NG TH-THCS-THPT TÂN PHÚ NH?N B?NG KHEN C?A B? TR??NG B? GIÁO D?C VÀ ?ÀO T?O

Ngày ??ng 18/11/2020 | L??t xem: 83

V?a qua, t?i L? K? ni?m 38 n?m Ngày Nhà Giáo Vi?t Nam do UBND TP.HCM t? ch?c, Tr??ng TH-THCS-THPT Tan Phú vinh d? là tr??ng ngoài c?ng l?p duy nh?t ???c B? Giáo d?c và ?ào t?o t?ng B?ng khen “?? có thành tích xu?t s?c trong phong trào thi ?ua ??i m?i, sáng t?o trong d?y và h?c n?m h?c 2019 - 2020”.

V?i m?i tr??ng h?c t?p h?nh phúc, Quy Tr??ng liên t?c c?p nh?t nh?ng ph??ng pháp giáo d?c tiên ti?n, góp ph?n phát huy ti?m n?ng c?a h?c sinh l?n giáo viên. Nhi?u n?m li?n, Nhà tr??ng nh?n ???c b?ng khen c?a Th? t??ng Chính ph?, c?a B? và các c? quan Ban Ngành, ??a ph??ng,...

?TTC Edu tran tr?ng ghi nh?n và than chúc Quy Tr??ng m?i gi? v?ng ng?n l?a nhi?t huy?t trong hành trình giáo d?c và ti?p t?c g?t hái thêm nhi?u thành c?ng!

- Tag:

Tin t?c khác
24
Tha?ng M???i Mô?t
Ghi nh?n nh?ng n? l?c c?a T?p th? S? ph?m Tr??ng ??i h?c Yersin ?à L?t, v?a qua, B? Giáo d?c & ?ào t?o ?ã tra...
19
Tha?ng M???i Mô?t
M?i n?m khi ??n d?p 20/11, Ban ?i?u hành luôn c?m th?y trân tr?ng xen l?n ni?m t? hào khi ngh? v? ??i ng? CBGV...
6
Tha?ng M???i Mô?t
Sáng 5/11, CBNV TTC Edu và m?t s? thành viên Ban giám hi?u các tr??ng H? th?ng Giám d?c TTC Edu ?ã tham gia b...
31
Tha?ng M???i
Tháng 11 này, 25 h?c sinh c?a TTC School s? tham gia ch??ng trình “Vi?t Nam – New Zealand Global Competence Ce...
29
Tha?ng M???i
Chi?u ngày 27/10, Tr??ng Liên c?p TTC Tây Ninh hân h?nh ?ón ti?p ?oàn ??i bi?u TP. ??ng Xoài, t?nh Bình Ph??c ...
28
Tha?ng M???i
H??ng ?ng ch??ng trình phát ??ng quyên góp “Cùng TTC Edu giúp ?? ??ng bào mi?n Trung”, Ban Lãnh ??o và t?p th?...