CHUYÊN ?? "QU?N LÝ C?M XÚC TRONG CÔNG VI?C" DÀNH CHO CÁN B? NHÂN VIÊN TTC EDU

Ngày ??ng 06/11/2020 | L??t xem: 115

Sáng 5/11, CBNV TTC Edu và m?t s? thành viên Ban giám hi?u các tr??ng H? th?ng Giám d?c TTC Edu ?? tham gia bu?i ?ào t?o chuyên ?? “Qu?n ly c?m xúc trong c?ng vi?c”. V?i nh?ng chia s? b? ích và thú v? t? Ti?n s? Nguy?n Th? Bích H?ng - C? v?n Tam ly H?c ???ng TTC Edu, bu?i t?p hu?n ?? di?n ra trong kh?ng khí ?m áp, y ngh?a.

Ti?n s? Nguy?n Th? Bích H?ng - C? v?n tam ly h?c ???ng TTC Edu.

Ph?n làm vi?c nhóm mang l?i nhi?u ni?m vui.

V?i nh?ng chia s? v? các tác nhan, cách nh?n bi?t các tr?ng thái c?m xúc,… t? chuyên gia, ??i ng? TTC Edu ?? nh?n di?n c?m xúc tiêu c?c - tích c?c và cách ?i?u khi?n chúng ?? mang l?i hi?u qu? c?ng vi?c cao nh?t.

Ng??i tham gia ch?m chú l?ng nghe, t??ng tác v?i chuyên gia.

TTC Edu mong r?ng, chuyên ?? s? ph?n nào h? tr? CBNV ??nh v? - ??nh h??ng và ?i?u khi?n c?m xúc t?t h?n; cùng nhau t?o ra m?t m?i tr??ng làm vi?c v?n minh, hi?n ??i và k?t n?i.

Anh Nguy?n H? Trung - Tr??ng phòng Qu?n ly Ph? th?ng t??ng tác v?i chuyên gia.

?ào t?o ??i ng? là m?t trong nh?ng ho?t ??ng th??ng xuyên c?a H? th?ng Giáo d?c TTC Edu, góp ph?n nang cao ch?t l??ng, phát tri?n cá nhan; t? ?ó mang ??n nhi?u l?i ích cho h?c sinh - sinh viên. Ngoài nang cao chuyên m?n, GV-CBNV TTC Edu th??ng xuyên tham gia các ch??ng trình ?ào t?o k? n?ng m?m giúp nang cao k? n?ng làm vi?c, th? hi?n tinh th?n c?u ti?n và kh?ng ng?ng h?c h?i.

TTC EDU

Xổ số 3 miền - Tag:

Tin t?c khác
24
Tha?ng M???i Mô?t
Ghi nh?n nh?ng n? l?c c?a T?p th? S? ph?m Tr??ng ??i h?c Yersin ?à L?t, v?a qua, B? Giáo d?c & ?ào t?o ?ã tra...
19
Tha?ng M???i Mô?t
M?i n?m khi ??n d?p 20/11, Ban ?i?u hành luôn c?m th?y trân tr?ng xen l?n ni?m t? hào khi ngh? v? ??i ng? CBGV...
18
Tha?ng M???i Mô?t
V?a qua, t?i L? K? ni?m 38 n?m Ngày Nhà Giáo Vi?t Nam do UBND TP.HCM t? ch?c, Tr??ng TH-THCS-THPT Tân Phú vinh...
31
Tha?ng M???i
Tháng 11 này, 25 h?c sinh c?a TTC School s? tham gia ch??ng trình “Vi?t Nam – New Zealand Global Competence Ce...
29
Tha?ng M???i
Chi?u ngày 27/10, Tr??ng Liên c?p TTC Tây Ninh hân h?nh ?ón ti?p ?oàn ??i bi?u TP. ??ng Xoài, t?nh Bình Ph??c ...
28
Tha?ng M???i
H??ng ?ng ch??ng trình phát ??ng quyên góp “Cùng TTC Edu giúp ?? ??ng bào mi?n Trung”, Ban Lãnh ??o và t?p th?...