“GLOBAL COMPETENCE CERTIFICATE 2020” – C? H?I TR?I NGHI?M CH??NG TRÌNH H?C C?A X? S? KIWI

Ngày ??ng 31/10/2020 | L??t xem: 261

Tháng 11 này, 25 h?c sinh c?a TTC School s? tham gia ch??ng trình “Vi?t Nam – New Zealand Global Competence Certificate (GCC) Scholarship 2020”. Ch??ng trình do C? quan?Giáo d?c New Zealand ph?i h?p cùng TTC Edu và các tr??ng t?i New Zealand t? ch?c, dành riêng cho h?c sinh ph? th?ng c?a H? th?ng Giáo d?c TTC Edu.

H?c sinh Trì Nguy?n Uyên Ph??ng, Tr??ng TH-THCS-THPT TTC Tay Ninh.

Di?n ra t? ngày 2/11 ??n 4/12, ?ay là c? h?i ?? tr?i nghi?m ch??ng trình và v?n hóa h?c t?p c?a x? s? Kiwi th?ng qua hình th?c h?c t?p tr?c tuy?n. Hoàn thành ch??ng trình, h?c sinh s? ???c c?p Ch?ng ch? N?ng l?c Toàn c?u, làm n?n t?ng quan tr?ng cho nh?ng d? ??nh h?c t?p trong và ngoài n??c.

Th?ng qua h?p tác c?a TTC Edu và C? quan?Giáo d?c New Zealand, TTC Edu ??nh h??ng trang b? cho h?c sinh m?t lo?t các k? n?ng giúp h?c sinh phát tri?n trong m?t th? gi?i kh?ng ng?ng chuy?n ??ng. Trong ?ó, GCC Scholarship 2020 s? trang b? cho h?c sinh v? nh?ng k? n?ng nh?: kh? n?ng n?m b?t s? thay ??i và suy ngh? khác bi?t, k? n?ng t? duy ph?n bi?n, lu?n ??t cau h?i và tìm cau tr? l?i. T? ?ó, h?c sinh ???c phát tri?n ?? tr? thành nh?ng nhà l?nh ??o; c?ng dan toàn c?u có th? h?c t?p, làm vi?c và s?ng ? nh?ng n?i có nh?ng n?n v?n hóa khác nhau, có th? gi?i quy?t các v?n ?? c?a Th? k? 21.

H?c sinh V? Thanh ?an, Tr??ng TH-THCS-THPT Thái Bình D??ng.

Tr?i qua vòng tuy?n ch?n t?i tr??ng và ph?ng v?n tr?c tuy?n, 25 h?c sinh ?? th? hi?n n?ng l?c v??t tr?i v? ngo?i ng? c?ng nh? các k? n?ng c?a c?ng dan toàn c?u, có thái ?? c?i m?, than thi?n và s?n sàng tr?i nghi?m nh?ng ?i?u m?i m?.

Cùng chúc m?ng 25 h?c sinh nh?n ???c h?c b?ng GCC Vi?t Nam – New Zealand, Global Competence Certificate (GCC) 2020. Than chúc các em s? có kho?ng th?i gian h?c t?p, tr?i nghi?m th?t b? ích, thú v? trong th?i gian t?i.

TTC EDU

?

- Tag:

Tin t?c khác
24
Tha?ng M???i Mô?t
Ghi nh?n nh?ng n? l?c c?a T?p th? S? ph?m Tr??ng ??i h?c Yersin ?à L?t, v?a qua, B? Giáo d?c & ?ào t?o ?ã tra...
19
Tha?ng M???i Mô?t
M?i n?m khi ??n d?p 20/11, Ban ?i?u hành luôn c?m th?y trân tr?ng xen l?n ni?m t? hào khi ngh? v? ??i ng? CBGV...
18
Tha?ng M???i Mô?t
V?a qua, t?i L? K? ni?m 38 n?m Ngày Nhà Giáo Vi?t Nam do UBND TP.HCM t? ch?c, Tr??ng TH-THCS-THPT Tân Phú vinh...
6
Tha?ng M???i Mô?t
Sáng 5/11, CBNV TTC Edu và m?t s? thành viên Ban giám hi?u các tr??ng H? th?ng Giám d?c TTC Edu ?ã tham gia b...
29
Tha?ng M???i
Chi?u ngày 27/10, Tr??ng Liên c?p TTC Tây Ninh hân h?nh ?ón ti?p ?oàn ??i bi?u TP. ??ng Xoài, t?nh Bình Ph??c ...
28
Tha?ng M???i
H??ng ?ng ch??ng trình phát ??ng quyên góp “Cùng TTC Edu giúp ?? ??ng bào mi?n Trung”, Ban Lãnh ??o và t?p th?...