TR??NG LIÊN C?P TTC TÂY NINH HÂN H?NH ?ÓN TI?P ?OÀN ??I BI?U TP. ??NG XOÀI, T?NH BÌNH PH??C

Ngày ??ng 29/10/2020 | L??t xem: 151

Chi?u ngày 27/10, Tr??ng Liên c?p TTC Tay Ninh han h?nh ?ón ti?p ?oàn ??i bi?u TP. ??ng Xoài, t?nh Bình Ph??c ??n tham quan và tr?i nghi?m m? hình quy ho?ch và xay d?ng tr??ng liên c?p.

Ch??ng trình n?m trong k? ho?ch h?c t?p phát tri?n ?? th? gi?a t?nh Tay Ninh và t?nh Bình Ph??c, v?i s? tham gia c?a bà T?n Ng?c H?nh - Bí th? Thành ?y ??ng Xoài, ?ng Nguy?n Minh Bình – Ch? t?ch UBND thành ph? ??ng Xoài cùng ??i di?n các Ban - Ngành ??a ph??ng.

Bà T?n Ng?c H?nh - Bí th? Thành ?y ??ng Xoài cùng ??i di?n các Ban - Ngành ??a ph??ng.

T?i bu?i g?p g?, ?ng ?inh Hoàng Tri?u - Phó T?ng Giám ??c Th??ng tr?c TTC Edu ?? chia s? nh?ng th?ng tin v? H? th?ng Giáo d?c TTC Edu và kinh nghi?m tri?n khai m? hình tr??ng h?c t?i các t?nh thành. Trong ?ó, Tr??ng Liên c?p TTC Tay Ninh là tr??ng tiêu bi?u v? c? s? v?t ch?t ??t chu?n qu?c t? Cambridge, ch??ng trình ?ào t?o ?a d?ng ? t?t c? c?p h?c cùng ??i ng? nhan s? ch?t l??ng, th? h??ng kinh nghi?m k?t n?i - ch?m sóc khách hàng chu?n m?c - chuyên nghi?p.

?oàn tham quan các khu v?c t?i Tr??ng TH-THCS-THPT TTC Tay Ninh.

Các ??i bi?u ?? tham quan các l?p h?c, phòng ch?c n?ng, khu v?c ti?n ích, n?i trú,... t?i tr??ng TH-THCS-THPT TTC Tay Ninh và tr??ng M?m non TTC Tay Ninh. ??i di?n các Phòng Ban chuyên m?n cùng Ban Giám hi?u nhà tr??ng ??ng hành chia s?, gi?i thích c? th? t?ng kh?ng gian, ch??ng trình giáo d?c ?? t?o m?i tr??ng cho c?ng dan toàn c?u t?t ??p theo m?c tiêu giáo d?c MKSA.

Bà Lê Th? Liên – C? v?n Qu?n?ly kh?i M?m non (bìa trái) chia s? v? kh?ng gian h?c t?p c?a ph??ng pháp Montessori.

?ng ?inh Hoàng Tri?u chia s?: "Mang ??n s? ?a d?ng v? m?i tr??ng h?c t?p ch?t l??ng t?i Vi?t Nam, TTC Edu ?? và ?ang là nh?p c?u n?i ?? th? h? tr? t? tin b??c ra th? gi?i, ?ón ??u c? h?i vi?c làm trong t??ng lai. ?ó v?a là m?c tiêu, v?a là t?n ch? cho ho?t ??ng ??u t?, phát tri?n c? s? t?i các t?nh thành. Chúng t?i lu?n ch? ??ng h?c t?p, giao l?u ?? ti?p t?c d?ng xay nh?ng ng?i tr??ng h?nh phúc, góp ph?n phát tri?n di?n m?o ?? th?, phát tri?n ngu?n nhan l?c t?i các ??a ph??ng".

?oàn ??i bi?u TP. ??ng Xoài ch?p ?nh l?u ni?m cùng Ban ?i?u hành TTC Edu, Ban Giám hi?u nhà tr??ng.

K?t thúc ch??ng trình, hai bên ?ánh giá cao y ngh?a c?a bu?i g?p g? và hoan nghênh nh?ng c? h?i h?p tác, làm vi?c trong t??ng lai.

TTC EDU

- Tag:

Tin t?c khác
24
Tha?ng M???i Mô?t
Ghi nh?n nh?ng n? l?c c?a T?p th? S? ph?m Tr??ng ??i h?c Yersin ?à L?t, v?a qua, B? Giáo d?c & ?ào t?o ?ã tra...
19
Tha?ng M???i Mô?t
M?i n?m khi ??n d?p 20/11, Ban ?i?u hành luôn c?m th?y trân tr?ng xen l?n ni?m t? hào khi ngh? v? ??i ng? CBGV...
18
Tha?ng M???i Mô?t
V?a qua, t?i L? K? ni?m 38 n?m Ngày Nhà Giáo Vi?t Nam do UBND TP.HCM t? ch?c, Tr??ng TH-THCS-THPT Tân Phú vinh...
6
Tha?ng M???i Mô?t
Sáng 5/11, CBNV TTC Edu và m?t s? thành viên Ban giám hi?u các tr??ng H? th?ng Giám d?c TTC Edu ?ã tham gia b...
31
Tha?ng M???i
Tháng 11 này, 25 h?c sinh c?a TTC School s? tham gia ch??ng trình “Vi?t Nam – New Zealand Global Competence Ce...
28
Tha?ng M???i
H??ng ?ng ch??ng trình phát ??ng quyên góp “Cùng TTC Edu giúp ?? ??ng bào mi?n Trung”, Ban Lãnh ??o và t?p th?...