T?NG QUAN

Phát tri?n b?n v?ng và t?o s? khác bi?t là ?i?u mà TTC EDU cam k?t trong c?ng tác ?ào t?o Cao ??ng - ??i h?c.. Các tr??ng lu?n h??ng ??n ?ào t?o nh?ng sinh viên ??t chu?n “C?ng dan qu?c t?”, v?ng ly thuy?t l?n th?c hành và t? tin v? v?n ngo?i ng?.

Là n?i cung ?ng ngu?n nhan l?c ch?t l??ng cao ?áp ?ng nhu c?u tuy?n d?ng nhan tài cho các doanh nghi?p. ?? làm ???c ?i?u này, TTC Edu?cam k?t ??u t? c? s? v?t ch?t hi?n ??i, th?nh gi?ng các Giáo s? – Nhà kinh t? hàng ??u khu v?c và th? gi?i, ??ng th?i áp d?ng các ch??ng trình gi?ng d?y chuy?n giao t? các tr??ng ??i h?c trong Top 20 th? gi?i c?ng nh? các ch??ng trình liên k?t ?ào t?o ngh? uy tín n??c ngoài.

??c bi?t, ?? sinh viên g?n ly thuy?t v?i th?c hành, các tr??ng s? xay d?ng c? s? kinh doanh k?t h?p sinh viên th?c hành. Ngoài ra, TTC Edu?c?ng xay d?ng các ch??ng trình ?ào t?o tín ch? ngh? ng?n h?n m?t s? ngành tr?ng tam c?a th? tr??ng. L? trình này là b?o ch?ng t?t nh?t cho cam k?t ch?t l??ng ?ào t?o và ??m b?o ??u ra cho các sinh viên theo h?c t?i các tr??ng Cao ??ng – ??i h?c thu?c TTC Edu.

Quy mô t? ch?c
Basis
4
C? S?
Employee
365
CBNV-GV
Student
4040
H?C SINH - SINH VIÊN
Cao ??ng - ??i h?c & Khác
TR??NG CAO ??NG - ??I H?C & C? S? GIÁO D?C KHÁC

1. Tr??ng Cao ??ng C?ng ngh? và Qu?n tr? Sonadezi
Ngày thành l?p: Ngày 01 tháng 6 n?m 2005
??a ch?: S? 1, ???ng 6A, KCN Biên Hòa II, TP. Biên Hòa, t?nh ??ng Nai.
?i?n tho?i: (061) 3 994 011- (061) 3 994 012 – (061) 3 994 013
Website:

2. Tr??ng ??i h?c Yersin ?à L?t
Ngày thành l?p: Ngày 27 tháng 12 n?m 2004
??a ch?: 27 T?n Th?t Tùng, ph??ng 8, TP. ?à L?t, t?nh Lam ??ng
?i?n tho?i: (063) 3552111
Xổ số 3 miền Website:

3. Trung tam Global Mind – T? Duy Toàn C?u
??a ch?: 154/20 H?ng ??o V??ng, Tp. Biên Hòa, ??ng Nai
?i?n tho?i: 0251 3840 880
Facebook:

4. Vi?n Nghiên c?u và ?ào t?o Qu?c t? TTC?
??a ch?: 253 Hoàng V?n Th?, Ph??ng 2, Q. Tan Bình, Tp. H? Chí Minh
?i?n tho?i: 0832 712644
Facebook:

Liên k?t ?ào t?o
Gokid
Trinity
FGU
Bending Bamboo