C?u H?c sinh - Sinh viên
C?u H?c sinh - Sinh viên

C?u h?c sinh - Sinh viên

Ngày ??ng 30/10/2016 | L??t xem: 3.435
Nhi?u th? h? h?c trò tr??ng thành t? nh?ng ng?i tr??ng thu?c H? th?ng Giáo d?c TTC ?? có nh?ng con ???ng t??ng lai riêng, ??t ???c nh?ng thành c?ng và có nhi?u ?óng góp cho x? h?i. Tuy nhiên, vào nh?ng d?p ??c bi?t, các b?n v?n dành th?i gian ng?i l?i v?i nhau ?? ?n l?i k? ni?m c? bên th?y c?, b?n bè, tr??ng l?p.

Góc C?u H?c sinh – sinh viên thu?c chuyên m?c C?ng ??ng H?c sinh – sinh viên TTC EDU s? là kh?ng gian th? hai ?? các b?n có th? trao ??i và chia s? nh?ng kinh nghi?m trong c?ng vi?c và cu?c s?ng. Bên c?nh ?ó, nh?ng chia s? c?a các b?n s? trang b? cho các th? h? h?c sinh – sinh viên ?ang theo h?c nh?ng hành trang quy giá. ?ó là nh?ng kinh nghi?m v? thi c?, h?c t?p; nh?ng m?i quan h? th?y trò, b?n bè, ??ng nghi?p; nh?ng cau l?c b? h?c sinh – sinh viên, nh?ng di?n ?àn h?c t?p b? ích…

Nh?ng tr?i nghi?m th?c t? ? nhi?u ngành ngh?, l?nh v?c s? là ngu?n t? li?u quy giá cho các b?n h?c sinh – sinh viên còn ?ang theo h?c. M?i ng??i s? có nh?ng cách ti?p nh?n khác nhau t? nh?ng kinh nghi?m ?ó, nh?ng s? g?n k?t các th? h? h?c sinh – sinh viên s? là ngu?n ??ng viên l?n cho t?t c? m?i ng??i; nh?ng thành c?ng các b?n chia s? s? là ??ng l?c ?? các th? h? sau n? l?c, ph?n ??u; nh?ng th?t b?i hay nh?ng v?p ng? ??u ??i c?a các b?n s? là nh?ng bài h?c quy giá cho ?àn em…

Góc C?u h?c sinh – sinh viên hoan nghênh ?ón nh?n nh?ng chia s? t? các b?n.

Bài vi?t và hình ?nh chia s? vui lòng g?i v?: info@karchadm.com
Tiêu ?? email ghi r?: C?ng ??ng H?c sinh – sinh viên TTC EDU / C?u H?c sinh – sinh viên

Tin t?c n?i b?t

N?i dung ?ang ???c c?p nh?t

Tin t?c khác

N?i dung ?ang ???c c?p nh?t