?i?u kho?n b?o m?t
?i?u kho?n b?o m?t
Cám ?n các b?n ?? truy c?p vào website www.karchadm.com c?a C?ng ty C? ph?n Giáo d?c Thành Thành C?ng (TTC EDU). Chúng t?i cam k?t nh?ng ?i?u kho?n b?o m?t sau ?ay s? b?o v? s? riêng t? c?a ng??i truy c?p.

1. Th?ng tin cá nhan
- Bao g?m tên, ??a ch?, s? ?i?n tho?i liên h?, ??a ch? email. Nh?ng th?ng tin này có ???c khi ng??i truy c?p g?i email tham gia chia s?, trao ??i t?i các chuyên trang c?a website.
- Chúng t?i ch? s? d?ng th?ng tin c?a ng??i truy c?p ?? qu? ly tài kho?n, th?c hi?n trao ??i th?ng tin t??ng tác khi ng??i truy c?p có th?c m?c ho?c bài vi?t, hình ?nh chia s? g?i v? ??a ch? email chúng t?i cung c?p.

2. B?o m?t
- Chúng t?i ??m b?o th?ng tin cá nhan c?a ng??i truy c?p kh?ng b? ti?t l? ra ngoài ho?c b? s? d?ng vào nh?ng m?c ?ích n?m ngoài ?i?u kho?n b?o m?t.
- Chúng t?i có th? ti?t l? th?ng tin cá nhan c?a ng??i truy c?p trong nh?ng tr??ng h?p do pháp lu?t quy ??nh ho?c theo yêu c?u c?a Tòa án có th?m quy?n.

3. Cam k?t
- Chúng t?i kh?ng ch? y thu th?p th?ng tin cá nhan c?a ng??i truy c?p ho?c ch? thu th?p th?ng tin c?a ng??i truy c?p ph?c v? cho vi?c t??ng tác v?i ng??i truy c?p ho?c ng??i truy c?p ch? ??ng cung c?p th?ng tin.
- Khi ng??i truy c?p cung c?p th?ng tin cho chúng t?i ngh?a là ng??i truy c?p ?? hi?u r? v? ?i?u kho?n b?o m?t c?a chúng t?i và chúng t?i ???c phép s? d?ng nh?ng th?ng tin ?ó vì m?c ?ích ghi r? t?i ?i?u kho?n b?o m?t này.

4. Thay ??i th?ng tin và ?i?u kho?n b?o m?t
- Nh?ng th?ng tin cá nhan ng??i truy c?p cung c?p s? ???c l?u tr? v? th?i h?n.
- N?i dung c?a ?i?u kho?n b?o m?t này có th? thay ??i ?? phù h?p v?i các nhu c?u c?a C?ng ty.

5. Th?ng tin liên l?c
M?i th?c m?c, y ki?n ?óng góp, liên h? hay ph?n h?i v? ?i?u kho?n b?o m?t này, xin vui lòng liên h? theo ??a ch? email: info@karchadm.com