??nh h??ng ngh? nghi?p
??nh h??ng ngh? nghi?p

??nh h??ng ngh? nghi?p

Ngày ??ng 30/10/2016 | L??t xem: 3.058
Qu?ng th?i gian nào trong ??i b?n thích h?p nh?t ?? ??nh hình và th?c hi?n nh?ng gi?c m?? Cau tr? l?i là “Ngay bay gi?” - “H?y nhanh chóng n?m b?t l?y ??c m?, vì n?u ??c m? l?i tàn thì cu?c s?ng s? nh? là m?t con chim g?y cánh kh?ng còn bay ???c”.

Ch?c ch?n s? s? có ??i l?n b?n c?m th?y s? h?i, t?m th??ng khi mình ch?ng có l?y m?t ??c m?; c?m th?y có l?i ho?c th?t v?ng khi ch?a th? bi?n ??c m? thành s? th?t; c?m th?y mình, ??i khi nh? l?c l?i và loay hoay tìm h??ng ??nh t??ng lai… Nh?ng, ??ng ?? nh?ng lo l?ng v?n v?t kìm chan b?n.

S? kh?ng bao gi? là quá tr? khi b?n ??nh hình và hi?n th?c hóa ??c m? c?a mình. H?y cùng C?ng ??ng H?c sinh – sinh viên TTC EDU chia s? nh?ng ??nh h??ng ngh? nghi?p, nh?ng b?n kho?n v? nh?ng ngành h?c b?n ?ang ho?c s? theo ?u?i, nh?ng tam t? v? c?ng vi?c b?n ?ang làm và nh?ng ??c m?, hoài b?o t?i góc C? h?i phát tri?n ngh? nghi?p. T?i ?ay, chia s? v? nh?ng sai l?m, v?p ng?; nh?ng b?n kho?n tr?n tr? v? t??ng lai; nh?ng ??c m? hoài b?o c?a b?n bè s? giúp b?n tìm th?y và gi?i t?a nh?ng v?n ?? c?a riêng mình.

Bài vi?t và hình ?nh chia s? vui lòng g?i v?: info@karchadm.com
Tiêu ?? email ghi r?: C?ng ??ng H?c sinh – sinh viên TTC EDU / C? h?i phát tri?n ngh? nghi?p

Tin t?c n?i b?t

N?i dung ?ang ???c c?p nh?t

Tin t?c khác

N?i dung ?ang ???c c?p nh?t