V? TTC EDU
Quá trình hình thành và phát tri?n

Ngày 25.12.2007, C?ng ty TNHH MTV Giáo d?c Toàn Th?nh Phát ???c thành l?p.

Ngày 8.1.2014, ??i tên thành C?ng ty C? ph?n Giáo d?c Toàn Th?nh Phát.

Ngày 12.1.2016, chính th?c ??i tên thành C?ng ty C? ph?n Giáo d?c Thành Thành C?ng (TTC Edu). ?ay là m?t trong nh?ng d?u m?c quan tr?ng h??ng ??n vi?c ??ng b? hóa th??ng hi?u?và m?c tiêu tr? thành doanh nghi?p có th??ng hi?u Giáo d?c hàng ??u t?i Vi?t Nam.

Ngày 3.8.2016, C?ng ty C? ph?n Giáo d?c Thành Thành C?ng t?ng v?n lên 300.000.000.000 VND.

Ngày 14.8.2017, C?ng ty C? ph?n Giáo d?c Thành Thành C?ng t?ng v?n lên 350.000.000.000 VND.

Ngày 27.2.2018, C?ng ty chính th?c niêm y?t gói trái phi?u 150 t? VND?theo quy?t ??nh s? 58/Q?-SGDHCM c?a S? Giao d?ch ch?ng khoán Tp. HCM.

Ngày 21.6.2018, C?ng ty niêm y?t gói trái phi?u 80,1 t? VND?theo quy?t ??nh s? 218/Q?-SGDHCM c?a S? Giao d?ch ch?ng khoán Tp.HCM.

Xổ số 3 miềnNgày 11.10.2018, Qu? ??u t? Navis Capital tr? thành ??i tác chi?n l??c c?a TTC Edu.

Ngày 9.5.2019, TTC Edu phát hành 300 t? trái phi?u chuy?n ??i.

V?i h?n?20 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c Giáo d?c ,?TTC Edu??? kh?ng ??nh ???c uy tín và?ch?t l??ng trong phát tri?n h? th?ng giáo d?c?xuyên su?t t? b?c M?m non ??n ??i h?c t?i Tp. H? Chí Minh, ??ng Nai, Bình D??ng, Lam ??ng,?B?n Tre, Tay Ninh. Tính ??n th?i ?i?m ??u n?m h?c 2019-2020, H? th?ng giáo d?c TTC Edu ?? phát tri?n 22 c? s? giáo d?c v?i h?n 17.000?h?c sinh - sinh viên và ??i ng? nhan s? 1.900 CBNV, giáo viên - gi?ng viên.

?

*B?c?M?m non

 1. Tr??ng M?m non?Abi Bình D??ng:?
 2. Tr??ng M?m non Abi ??ng Nai:?
 3. Tr??ng M?m non Abi???ng Nai 2:?
 4. Tr??ng M?m non TTC Sài Gòn:?
 5. Tr??ng M?m non TTC Sài Gòn 2:?
 6. Tr??ng M?m non TTC Sài Gòn 3?
 7. Tr??ng M?m non T? th?c Abi ??ng Nai:?
 8. Tr??ng M?m non?Abi B?n Tre:??
 9. Tr??ng M?m non TTC Cao c?p Sài Gòn:?
 10. Tr??ng M?m non TTC Tay Ninh

*B?c?Ti?u h?c?- THCS – THPT

 1. Tr??ng Ti?u h?c?- THCS Lê Quy ??n - Quy?t Th?ng?(Biên Hòa - ??ng Nai):?
 2. Tr??ng THPT Lê Quy ??n (Tan Mai)?(Biên Hòa - ??ng Nai):?
 3. Tr??ng Ti?u h?c?- THCS - THPT Tr?nh Hoài ??c?(Tr?ng Bom - ??ng Nai):?
 4. Tr??ng Ti?u h?c - THCS - THPT Tan Phú (Qu?n Tan Phú – TP. HCM):?
 5. Tr??ng Ti?u h?c - THCS - THPT Thái Bình D??ng:?
 6. Tr??ng THPT Yersin ?à L?t:?
 7. Tr??ng THPT Lê Quy ??n - Long Bình Tan (??ng Nai):?
 8. Tr??ng Ti?u h?c - THCS - THPT Qu?c t? TTC Tay Ninh

*B?c?Cao ??ng - ??i h?c

 1. Tr??ng Cao ??ng C?ng ngh? và Qu?n tr? Sonadezi - ??ng Nai:?
 2. Tr??ng ??i h?c Yersin ?à L?t:?

*Trung tam Ngo?i ng? và Tin h?c TTC Global Mind:??ào t?o ngo?i ng? và c?ng ngh? th?ng tin - 2 chìa khóa quan tr?ng m? cánh c?a t??ng lai.

*Vi?n Nghiên c?u và ?ào t?o Qu?c t? TTC

V?i s? t?n tam và phát tri?n kh?ng ng?ng, h? th?ng giáo d?c c?a?TTC?Edu??? có 22 c? s? giáo d?c và nghiên c?u, t?i các khu v?c Tp. H? Chí Minh, ??ng Nai, Bình D??ng, Lam ??ng, Tay Ninh?và B?n Tre, v?i h?n 15.500 h?c sinh - sinh viên và ??i ng? nhan s? g?n 1.700 CBNV, giáo viên – gi?ng viên.


Liên k?t ?ào t?o
Gokid
Trinity
FGU
Bending Bamboo