T?NG QUAN

Mang s? m?nh “Vì c?ng ??ng, th?p sáng ??c m?”, H? th?ng Giáo d?c TTC Edu ?? và ?ang ki?n t?o m?i tr??ng giáo d?c hi?n ??i, ch?t l??ng mang ??nh h??ng qu?c t? cho h?c sinh - sinh viên Vi?t Nam.

Qua h?n 20 n?m hình thành và phát tri?n, H? th?ng Giáo d?c TTC Edu ?? phát tri?n 22 c? s? giáo d?c t? B?c M?m non ??n ??i h?c t?i TP.HCM, ??ng Nai, Bình D??ng, B?n Tre, Lam ??ng và Tay Ninh v?i h?n 17.000 h?c sinh – sinh viên và 1.900 cán b? - nhan viên -? giáo viên - gi?ng viên.?Trong l? trình phát tri?n, s? l??ng c? s? tr??ng h?c TTC Edu s? t?ng tr??ng qua t?ng n?m ?áp ?ng nhu c?u c?a th? tr??ng giáo d?c Vi?t Nam.

TTC Edu xác ??nh m?c tiêu giáo d?c: ki?n t?o m?i tr??ng h?c t?p cho nh?ng C?NG D?N TOàN C?U. ?ay ???c xem là ??nh h??ng song hành nhu ca?u c?a th?i ??i, th? hi?n tinh th?n kh?ng ng?ng h?c h?i và thay ??i tích c?c c?a nh?ng ng??i làm giáo d?c t?i TTC Edu.

Quy mô t? ch?c
Basis
22
C? S?
Employee
1958
CBNV-GV
Student
18538
H?C SINH - SINH VIÊN
S? tr??ng M?m non
010
Tr??ng M?m non
thu?c H? Ch?t l??ng cao
Tr??ng M?m non
thu?c H? qu?c t?
S? tr??ng Ti?u h?c - THCS - THPT
008
Ph? thông
S? tr??ng Cao ??ng - ??i h?c & Khác
004
Cao ??ng - ??i h?c & Khác
CÁC B?C H?C

TTC Edu ???c v?n hành d?a trên n?n t?ng 4 tr? c?t ch?t l??ng bao g?m: “Ch??ng trình h?c - Ch?m d??ng, C? s? v?t ch?t, ??i ng? nhan s?, K?t n?i”, mà ? ?ó, tinh th?n “Yêu th??ng - T?n tr?ng - Trách nhi?m” lu?n ???c tam ni?m, th?u c?m va? th??c ha?nh.

B?c M?m non:?Giáo d?c b?c M?m non t?i TTC Edu t?p trung rèn luy?n th? ch?t và nh?n di?n thiên h??ng c?a tr? qua các ch??ng trình h?c: th? ch?t Nh?t B?n, Montessori, Glenn Doman, h?c theo d? án, h?c ti?ng Anh v?i giáo viên b?n ng?; c?m th? am nh?c; ho?t ??ng ngo?i khóa, ho?t ??ng My Reading Tree…

B?c Ph? th?ng: Song song ch??ng trình h?c theo chu?n c?a B? Giáo d?c & ?ào t?o, các ch??ng trình tin h?c qu?c t?, k? n?ng s?ng, ch??ng trình phát tri?n n?ng khi?u Th?m m? - ?m nh?c - Th? thao, sinh ho?t cau l?c b?… v?i ph??ng pháp gi?ng d?y tích h?p, sáng t?o k?t h?p c?ng ngh? hi?n ??i c?ng ???c ?ng d?ng vào ch??ng? trình h?c.

B?c Cao ??ng - ??i h?c:?Các tr??ng t?p trung ?ào t?o theo nhu c?u c?a doanh nghi?p, k?t h?p v?i các doanh nghi?p trong và ngoài n??c h? tr? m?i tr??ng th?c t?p c?ng nh? ??m b?o vi?c làm t?t ra cho sinh viên ngay sau khi t?t nghi?p.

Liên k?t ?ào t?o
Gokid
Trinity
FGU
Bending Bamboo