HS - SV ?ang theo h?c
HS - SV ?ang theo h?c

H?c sinh - Sinh viên ?ang theo h?c

Ngày ??ng 30/10/2016 | L??t xem: 3.727
Qu?ng ??i h?c sinh - sinh viên có l? là kho?ng th?i gian ?áng nh? nh?t trong lòng nhi?u ng??i. Th?y c?, b?n bè tr??ng l?p c? r?i ??n th?y c?, b?n bè và tr??ng l?p m?i, t?t c? ??u s? tr? thành nh?ng k? ni?m, nh?ng h?i ?c ?áng nh? cho t?t c? chúng ta. Có nhi?u cách ?? l?u gi? nh?ng kho?nh kh?c k? ni?m này…

Chuyên m?c C?ng ??ng H?c sinh – sinh viên TTC EDU m? ra giúp các b?n chia s? v? kho?ng th?i gian h?c ???ng ?áng nh?: cùng trao ??i nh?ng ki?n th?c trong h?c t?p và rèn luy?n; chia s? th?ng tin hay g?i y v? nh?ng cu?c thi, nh?ng cau l?c b?, nh?ng ch??ng trình ngo?i khóa b? ích; nh?ng nh?ng bu?i h?c thi c?ng th?ng; nh?ng gi? can n?o ?? ??a ra m?t y t??ng cho m?t cu?c thi và nh?ng kinh nghi?m quy báu sau nh?ng cu?c thi l?n; nh?ng phút giay cùng nhau chia s? vinh quang; nh?ng b? ng? khi l?n ??u ?i làm thêm, th?c t?p; nh?ng bùi ngùi, ti?c nu?i khi chia tay m?t c?p h?c hay ch? ??n gi?n là nh?ng c?m xúc b?t ch?t nào ?ó v? ng?i tr??ng than yêu, v? ng??i th?y/c? mà b?n kính tr?ng, v? m?t ??a b?n than cùng b?n tr?i qua bu?n vui nh?ng tháng n?m h?c trò…

H?y cùng C?ng ??ng H?c sinh – sinh viên TTC EDU chia s? t?t c?, ?? góc H?c sinh- sinh viên ?ang theo h?c tr? thành kh?ng gian c?a các b?n, ?? ch? c?n m?t cái click chu?t vào, nh?ng bu?n vui, b? t?c trong h?c t?p, c?ng vi?c hay tình c?m ??u bay bi?n.

M?i bài vi?t và hình ?nh chia s? vui lòng g?i v?: info@karchadm.com
Tiêu ?? email ghi r?: C?ng ??ng H?c sinh – sinh viên TTC Edu / H?c sinh – sinh viên ?ang theo h?c.
Tin t?c n?i b?t

N?i dung ?ang ???c c?p nh?t

Tin t?c khác

Xổ số 3 miềnN?i dung ?ang ???c c?p nh?t