T?NG QUAN

C?ng ty C? ph?n Giáo d?c Thành Thành C?ng (TTC Edu) hi?n có 10?tr??ng m?m non?t?i Tp. HCM, Bình D??ng, ??ng Nai, Tay Ninh,?B?n Tre. Trong ?ó, 6?tr??ng thu?c h? ch?t l??ng cao và 4?tr??ng thu?c h? qu?c t?.

Xu?t phát t? tam huy?t xay d?ng m?i tr??ng giáo d?c “Yêu th??ng – T?n tr?ng – Trách nhi?m”, mong mu?n s? chia nh?ng ki?n th?c b? ích trong vi?c ch?m sóc và d?y d? tr? ???c phát tri?n?v? c? “Tam l?c – Th? l?c – Trí l?c” th?ng qua s? g?n k?t hi?u qu? gi?a gia ?ình – nhà tr??ng,?H? th?ng Tr??ng M?m non TTC (TTC Preschool)???nh h??ng phát tri?n m?nh m? d?a trên 4 tr? c?t chính: c? s? v?t ch?t, ch??ng trình h?c - ch?m d??ng, ??i ng?k?t n?i,?nh?m hi?n th?c hóa m?c tiêu "M?i?c? s??v?a là tr??ng h?c, v?a là trung tam t? v?n ph??ng pháp giáo d?c và phát tri?n tr? ???c ?u tiên hàng ??u"

V? c? s? v?t ch?t, vi?c ??ng b? hóa????c chú tr?ng ? t?t c? các tr??ng nh?m ph?c v? t?t nh?t nhu c?u d?y và h?c.?Các phòng h?c, phòng ch?c n?ng, san ch?i ??u ???c ??u t? trang thi?t b? hi?n ??i. Kh?ng gian ngoài tr?i c?a t?ng c? s? c?ng ???c chú tr?ng m?t cách k? l??ng, giúp tr? th?a s?c h?c t?p, vui ch?i và tr?i nghi?m m?t cách tho?i mái nh?t.

V? ch??ng trình h?c - ch?m d??ng, TTC Preschool ??a vào ch??ng trình h?c ?a d?ng phù h?p v?i t?ng ?? tu?i, t?ng th? tr?ng c?a tr? th?ng qua s? k?t h?p hài hòa gi?a ch??ng trình Abi chu?n v?i ch??ng trình Abi c?ng thêm. ??ng th?i, nhà tr??ng còn có các ch??ng trình ngo?i khóa t? ch?n nh?: h?c Ti?ng Anh Abi Kindy English, th? d?c th? thao Ready Steady Go Kids, Happy Saturday, Ngh? thu?t sáng t?o…

Kh?ng ch? chú tr?ng v? ki?n th?c th?ng qua các ph??ng pháp giáo d?c hi?n ??i?(Glenn Doman, Montessori,?D?y h?c theo d? án,..), TTC Preschool còn ??c bi?t quan tam ??n?th? ch?t và s?c kh?e c?a tr? (Ch??ng trình giáo d?c th? ch?t Nh?t B?n),?t?o thêm nhi?u kh?ng gian h?c t?p nh? các ho?t ??ng h?c ngoài tr?i, ho?t ??ng d? ngo?i, tr?i nghi?m th?c t?,...

M?t s? c? s? c?a TTC Preschool ?? xay d?ng thêm ch??ng trình c?m th? ?m nh?c chuyên sau?giúp tr? c?m th? am nh?c c? b?n mà còn làm quen v?i nhi?u nh?c c? th?c t? khác nhau. Ngoài ra, k? n?ng ??c sách (My reading tree) là m?t trong nh?ng ?i?m nh?n quan tr?ng ?? h? tr? cho ph??ng pháp Glenn Doman và d?y h?c d? án, ??ng th?i nu?i d??ng ni?m ?am mê ??c và h?c t?p ngay t??nh?.

Hon h?t, TTC Preschool???y m?nh c?ng tác ch?m sóc s?c kh?e cho các tr? t? quá trình t? ch?c b?a ?n, kh?u ph?n ?n h?ng ngày ??n t? ch?c khám s?c kh?e ??nh k?,... ?? tr? có ???c s?c kh?e t?t,?làm n?n t?ng cho các b?c h?c ti?p theo.

V? ??i ng?, song song vi?c s? h?u ??i ng? giáo viên ??y nhi?t huy?t, kinh nghi?m s? giúp tr? trau d?i nh?ng k? n?ng c?n thi?t chu?n b? b??c vào ti?u h?c,?TTC Preschool ??c bi?t chú tr?ng c?ng tác tuy?n d?ng, ?ào t?o, b?i d??ng nhan s? nh?m ch?n l?c ra ??i ng? ?u tú, cùng tam huy?t v?i giáo d?c m?m non và có th? ??ng hành trên hành trình th?c hi?n Gi?c m? Abi.

V? k?t n?i, ho?t ??ng k?t n?i c?ng ???c tri?n khai ??ng b?, hi?u qu? th?ng qua các?ph??ng ti?n th?ng tin ??i chúng và ho?t ??ng x? h?i. Bên c?nh ?ó,?TTC Preschool xay d?ng và áp d?ng?c?ng th?ng tin Abi Portal – kênh th?ng tin chuyên bi?t hóa th?ng tin ??n t?ng h?c sinh giúp ph? huynh có th? theo d?i ho?t ??ng h?c t?p, sinh ho?t và s? phát tri?n c?a tr? m?t cách th??ng xuyên và thu?n ti?n.???ng th?i, nhà tr??ng còn?t? ch?c các bu?i h?i th?o chia s? dinh d??ng, s?c kh?e, tam ly ?? ph? huynh hi?u r? h?n s? phát tri?n c?a tr? ? l?a tu?i m?m non.

?

Quy mô t? ch?c
Basis
10
C? S?
Employee
560
CBNV-GV
Student
2736
H?C SINH - SINH VIÊN
Tr??ng M?m non
thu?c H? Ch?t l??ng cao
Tr??ng M?m non
thu?c H? qu?c t?
TR??NG M?M NON THU?C H? TH?NG GIÁO D?C TTC

H? CH?T L??NG CAO

1. Tr??ng M?m non TTC Sài Gòn
??a ch?: s? 1, Tr?n V?n Danh, Ph??ng 13, Q.Tan Bình, Tp. H? Chí Minh
?i?n tho?i: (028) 6251 5621??
Website:

2. Tr??ng M?m non TTC Sài Gòn 2
??a ch?: Chung c? ??ng Thành, 27 Tr?nh ?ình Th?o, Ph??ng?Hòa Th?nh, Q. Tan Phú, Tp. H? Chí Minh
?i?n tho?i: (028) 3620 2222?
Website:


3. Tr??ng M?m non Abi ??ng Nai
??a ch?: 130, Nguy?n ái Qu?c, ph??ng Tr?ng Dài, Tp. Biên Hòa,???ng Nai
?i?n tho?i: (0251) 8 87 11 66
Website:

4. Tr??ng M?m non Abi ??ng Nai 2
??a ch?: L? E, ???ng s? 3, KDC An Bình, ph??ng An Bình, Tp. Biên Hòa,???ng Nai.
?i?n tho?i: (0251) 8 82 55 22
Website:

5. Tr??ng M?m non Abi?Bình D??ng
??a ch?: Khu 7, ph??ng Phú Hòa, Tp. Th? D?u M?t,?Bình D??ng.
?i?n tho?i: (0274) 6250 825 | HotLine: 097 639 66 99
Xổ số 3 miền Website:

6. Tr??ng M?m non TTC?Sài Gòn 3
??a ch?: Khu ?? th? Jamona City, ???ng ?ào Trí, Ph??ng?Phú Thu?n, Q.7, Tp. H? Chí Minh
?i?n tho?i: 0868 458 300

H? QU?C T??

7.?Tr??ng M?m non Abi?B?n Tre
??a ch?: 54 Nguy?n Trung Tr?c, Ph??ng 1, Tp. B?n Tre.
Hotline: 0941 823 963?
Xổ số 3 miền Website:

8. Tr??ng M?m non T? th?c Qu?c t? Abi???ng Nai
??a ch?: H?m 89 H?ng ??o V??ng, Ph??ng Quy?t Th?ng, Tp. Biên Hòa, ??ng Nai
?i?n tho?i:? (0251) 3 940 516 – (0251) 3 940 517
Website:

9. Tr??ng M?m non TTC Cao c?p?Sài Gòn?
??a ch?: S? 590, Cách M?ng Tháng Tám, Ph??ng 11, Q.3, Tp. H? Chí Minh
?i?n tho?i: 0969 221 590
Website:

10. Tr??ng M?m non TTC Tay Ninh
??a ch?: Chánh M?n A, Khu ph? 1, Ph??ng 4, Tp. Tay Ninh,Tay Ninh
?i?n tho?i: 086 2912800
?

Liên k?t ?ào t?o
Gokid
Trinity
FGU
Bending Bamboo