T?NG QUAN

H??ng ??n m?c tiêu giáo d?c h??ng nghi?p và t?ng c??ng phát tri?n k? n?ng song song v?i ki?n th?c, TTC Edu??? m?nh d?n ??u t? c? s? v?t ch?t ??ng th?i m? r?ng m?ng l??i các tr??ng Ti?u h?c?- THCS - THPT t?i nhi?u t?nh thành trên c? n??c nh? Tp. H? Chí Minh, ??ng Nai, Tay Ninh?và Lam ??ng. T?i ?ay, các h?c sinh v?a ???c trang b? nh?ng ki?n th?c khoa h?c -?x? h?i n?n t?ng, v?a ???c b?i d??ng k? n?ng m?m.

??nh h??ng phát tri?n trong th?i gian t?i, các tr??ng Ti?u h?c?- THCS - THPT thu?c TTC Edu?s? ??y m?nh t? ch?c các ho?t ??ng ?ào t?o nh?m nang cao trình ?? chuyên m?n nghi?p v? và ??i m?i ph??ng pháp gi?ng d?y cho CBNV -?Giáo viên; quy ho?ch và ?ào t?o ??i ng? qu?n ly. ??c bi?t, các tr??ng c?ng tri?n khai ch??ng trình ti?ng Anh theo chu?n giáo trình c?a Cambridge v?i ??i ng? giáo viên b?n x?; tri?n khai ch??ng trình tin h?c chu?n qu?c t? giúp h?c sinh có k? n?ng c?n thi?t trong các m?n h?c,ngh? nghi?p ?òi h?i s? d?ng máy tính và ?ng d?ng c?ng ngh? th?ng tin. Nh?ng ??nh h??ng này s? góp ph?n t?o ra m?i tr??ng giáo d?c hi?n ??i, than thi?n và h??ng d?n theo chu?n qu?c t?.

Quy mô t? ch?c
Basis
8
C? S?
Employee
1033
CBNV-GV
Student
11762
H?C SINH - SINH VIÊN
Ph? thông
TR??NG PH? THÔNG THU?C H? TH?NG GIÁO D?C TTC

1. Tr??ng Ti?u h?c - THCS - THPT Thái Bình D??ng?
Ngày thành l?p: Ngày 23 tháng 3 n?m 2010
??a ch?: H?m 89 H?ng ??o V??ng, ph??ng Quy?t Th?ng, TP. Biên Hòa, t?nh ??ng Nai
?i?n tho?i:?(+84) 251.394.0515
Website:
Xổ số 3 miền FB: facebook.com/IPSDongnai/

2. Tr??ng THPT Lê Quy ??n (Tan Mai)
Ngày thành l?p: Ngày 01 tháng 4?n?m 1998
??a ch?: 79/393A Ph?m V?n Thu?n, ph??ng Tan Mai, Tp. Biên Hòa, ??ng Nai
?i?n tho?i: (+84) 949.612.032
Website:?
Xổ số 3 miền FB: facebook.com/lequydonschool/

3. Tr??ng Ti?u h?c - THCS -?THPT Lê Quy ??n - Quy?t Th?ng
Ngày thành l?p: Ngày 29?tháng 5?n?m 2014
??a ch?: 154/20 H?ng ??o V??ng, Ph??ng Quy?t Th?ng, Tp. Biên Hòa, ??ng Nai
?i?n tho?i: (+84) 251.394.0513 - (+84) 251.394.0514
Website:?
FB: facebook.com/TTCLeQuyDon2/

4. Tr??ng THPT Lê Quy ??n - Long Bình Tan
Ngày thành l?p: Ngày 19?tháng 6?n?m 2017
??a ch?: 1, ???ng 6A, Khu c?ng nghi?p Biên Hòa, Ph??ng Long Bình Tan, Tp. Biên Hòa, ??ng Nai
?i?n tho?i:?(+84) 251.3991.955 -?(+84) 251.3991.956 - (+84) 251.3991.957
FB: facebook.com/lequydon.longbinhtan/

5. Tr??ng Ti?u h?c - THCS - THPT Tr?nh Hoài ??c
Ngày thành l?p: Ngày 12?tháng 1 n?m 2006
??a ch?: QL 1A, ?p Qu?ng L?c, x? Qu?ng Ti?n, huy?n Tr?ng Bom, T?nh ??ng Nai
?i?n tho?i: (+84) 251.367.6350
Website:
Xổ số 3 miền FB:?facebook.com/trinhhoaiduc.edu.vn/

6. Tr??ng Ti?u h?c - THCS - THPT Tan Phú
Ngày thành l?p: Ngày 29 tháng 8 n?m 2007
??a ch?: 519 Kênh Tan Hóa, ph??ng Hòa Th?nh, Q.?Tan Phú, Tp. H? Chí Minh
?i?n tho?i: (+84) 911.977.171 -?(+84) 283.860.5074
Website:
Xổ số 3 miền FB:?facebook.com/tanphu.edu/

7. Tr??ng THPT Yersin ?à L?t?
Ngày thành l?p: Ngày 27?tháng 12 n?m 2004
??a ch?: S? 1, ???ng T?n Th?t Tùng, Ph??ng 8, Tp. ?à L?t, Lam ??ng
?i?n tho?i: (+84) 263.357.0708 - (+84) 263.355.4161
Website:
FB:?facebook.com/thptyersindalat/

8. Tr??ng Ti?u h?c - THCS - THPT Qu?c t? TTC Tay Ninh?
Ngày thành l?p: Ngày 04?tháng 6?n?m 2019
??a ch?: Chánh M?n A, Khu ph? 1, Ph??ng 4, Tp. Tay Ninh, Tay Ninh
?i?n tho?i: (+84) 033.330.2545
Website:
FB:?facebook.com/truongliencapttctayninh/

?

Liên k?t ?ào t?o
Gokid
Trinity
FGU
Bending Bamboo