Quy ??nh Pháp Lý
Quy ??nh Pháp Lý
Ng??i truy c?p và s? d?ng trang web c?a C?ng ty C? ph?n Giáo d?c Thành Thành C?ng (TTC EDU) c?n tuan th? nh?ng quy ??nh và ?i?u kho?n d??i ?ay.

Quy?n tác gi?:
- Giao di?n trang web www.karchadm.com (hình th?c trình bày, ph?ng ch?, c?u trúc…) ??u thu?c s? h?u c?a C?ng ty C? phan Giáo d?c Thành Thành C?ng (TTC EDU) và ???c pháp lu?t b?o h? b?n quy?n v? ki?u dáng, m?u m?, hình ?nh. T?t c? hành vi sao chép khi ch?a có s? ??ng y c?a TTC EDU ho?c l?y c?p m?t ph?n hay toàn b? quy?n tác gi? ??u b? x? ph?t theo quy ??nh pháp lu?t hi?n hành.

- Khi sao chép th?ng tin (v?n b?n, hình ?nh, video, ph?n m?m và các n?i dung khác), ng??i dùng ph?i ghi r? ngu?n trích d?n và tên tác gi? th?ng tin sao chép (n?u có). Nghiêm c?m các hình th?c sao chép, s?a ch?a và tái ??ng t?i th?ng tin v?i m?c ?ích th??ng m?i.

Liên k?t website:
- T?t c? các trang web ??u có th? thi?t l?p ???ng d?n t?i ??a ch? www.karchadm.com ngo?i tr? các trang web tuyên truy?n ch?ng phá nhà n??c, các trang web khiêu dam, b?o l?c ho?c truy?n bá nh?ng th?ng tin tiêu c?c tác ??ng x?u ??n c?ng chúng. TTC EDU có quy?n yêu c?n xóa ???ng d?n liên k?t n?u các trang web kh?ng tuan th? quy ??nh trên.
- TTC EDU kh?ng ch?u trách nhi?m v? n?i dung v?i các website có ???ng d?n liên k?t t?i ??a ch? www.karchadm.com