Cam k?t ?ào t?o

V?i th?ng ?i?p “Vì c?ng ??ng, th?p sáng ??c m?”, TTC Edu mang s? m?nh chia s? trách nhi?m v?i c?ng ??ng th?ng qua vi?c ??u t? vào giáo d?c, ??u t? vào t??ng lai, ??u t? vào con ng??i. TTC Edu kiên trì trong vi?c mang ??n m?i tr??ng giáo d?c ch?t l??ng, uy tín và b?n s?c trên n?n t?ng giá tr? c?t l?i Yêu th??ng -?T?n tr?ng -?Trách nhi?m.Xổ số 3 miền?TTC Edu?cam k?t cung c?p h? th?ng giáo d?c xuyên su?t?t? b?c M?m non ??n ??i h?c, th?c hi?n m?c tiêu t?o m?i tr??ng và ?i?u ki?n t?i ?u ?? giáo d?c - ch?m d??ng?các th? h? tr? có?ki?n th?c - k? n?ng - t? duy v?ng vàng b??c vào cu?c s?ng, xay d?ng n?n t?ng t??ng lai và tr? thành nh?ng c?ng dan toàn c?u xu?t s?c.

B?c M?m non:
Giáo d?c b?c M?m non t?i TTC Edu t?p trung rèn luy?n th? ch?t và nh?n di?n thiên h??ng c?a tr? qua các ch??ng trình h?c: th? ch?t Nh?t B?n, Montessori, Glenn Doman, h?c theo d? án, h?c ti?ng Anh v?i giáo viên b?n ng?; c?m th? am nh?c; ho?t ??ng ngo?i khóa, ho?t ??ng My Reading Tree…
?
B?c Ph? th?ng:
?ào t?o h?c sinh gi?i ki?n th?c, ngo?i ng? - nhu?n nhuy?n k? n?ng m?m - linh ho?t trong ?ng x? - có ??nh h??ng ngh? nghi?p t??ng lai khi còn ng?i trên gh? nhà tr??ng. ?ay là nh?ng tiêu chu?n ??m b?o cho các h?c sinh có th? t? tin b??c ra cùng b?n bè qu?c t?.
?
B?c Cao ??ng -???i h?c:
Sinh viên t?t nghi?p v?i ch?t l??ng cao -?lành ngh?, ?? chu?n “C?ng dan toàn c?u”, ?áp ?ng nhu c?u tuy?n d?ng c?a?các th? tr??ng?trong và ngoài n??c. Ngoài ra, nh?ng ch??ng trình ?ào t?o, liên k?t qu?c t? s? giúp sinh viên t?t nghi?p ?? n?ng l?c ngo?i ng?, gi?i ly thuy?t -?th?o th?c hành và ?? b?n l?nh t? tin sánh vai c?nh tranh cùng b?n bè qu?c t?.
Các tr??ng t?p trung ?ào t?o theo nhu c?u c?a doanh nghi?p, k?t h?p v?i các doanh nghi?p trong và ngoài n??c h? tr? m?i tr??ng th?c t?p c?ng nh? ??m b?o vi?c làm t?t ra cho sinh viên ngay sau khi t?t nghi?p.