C? s? v?t ch?t

Cam k?t cung c?p h? th?ng giáo d?c ch?t l??ng và khác bi?t, TTC Edu ?? m?nh d?n ??u t? c? s? v?t ch?t, ki?n toàn trang thi?t b? ph?c v? c?ng tác gi?ng d?y và h?c t?p c?a giáo viên, h?c sinh trên toàn h? th?ng.

H? th?ng các tr??ng m?m non:

Xổ số 3 miềnC? s? v?t ch?t ???c trang b? ti?n nghi, hi?n ??i nh?ng v?n ??m b?o an toàn cho l?a tu?i m?m non.

 • Phòng h?c: ???c thi?t k? vui m?t, ti?n nghi, giúp các bé v?a h?c v?a ch?i th?a thích.
 • Phòng phát tri?n n?ng khi?u (am nh?c, h?i h?a): ???c trang b? nh?ng nh?c c? c?n thi?t ?? d?y cho các bé “tr?c quan sinh ??ng”, có c? h?i th?c hành ngay t?i l?p; l?p h?i h?a ???c trang b? bút v?, gi?y, màu,… ?? các bé th?a thích b?c l? ?am mê.
 • Phòng Kidsmart: trang b? máy tính hi?n ??i, bàn gh? ng?i v?a t?m v?i tr? và ???c trang trí màu s?c phù h?p v?i ?? tu?i m?m non. T?i ?ay, các bé có th? làm quen v?i c?ng gh? th?ng tin và th?a s?c sáng t?o v?i các trò ch?i kidsmart.
 • Phòng bán trú: ???c trang trí ??p m?t và g?n gàng giúp các bé ng? ngoan h?n vào gi? ngh? tr?a.
 • San ch?i: c?u tu?t, xích ?u, xe ?i?n, b?p bênh,… ??u ???c trang b? ??y ??, ?áp ?ng nhu c?u vui ch?i c?a tr?. ??c bi?t, các tr??ng m?m non thu?c H? th?ng TTC Edu ??u b? trí h? b?i xanh, s?ch và có rào ch?n an toàn.

?

?

H? th?ng các tr??ng ph? th?ng:

V?i ph??ng cham t?o ra m?i tr??ng giáo d?c than thi?n, hi?n ??i, giúp h?c sinh vui ??n tr??ng nh? khi v? nhà, TTC Edu ?? ??u t? h? th?ng c? s? v?t ch?t hoàn thi?n, ph?c v? nhu c?u d?y - h?c - ch?i c?a toàn th? giáo viên, h?c sinh.

 • Phòng h?c: r?ng r?i, thoáng mát và trang b? máy ?i?u hòa, t?o kh?ng gian h?c t?p tho?i mái và ti?n nghi.
 • Phòng th?c hành: dành cho các b? m?n Ly, Hóa, Sinh, Tin h?c. Các phòng ???c trang b? các giáo c? và thi?t b? thí nghi?m hi?n ??i, ??m b?o h?c sinh ???c h?c và hành h?t s?c sinh ??ng.
 • Phòng bán trú: thoáng ??ng, hi?n ??i, than thi?n, giúp các em có c?m giác nh? ? nhà.
 • Th? vi?n: bao g?m th? vi?n sách gi?y v?i hàng ngàn ??u sách giáo khoa, sách tham kh?o và báo gi?i trí; th? vi?n ?i?n t? ???c trang b? h? th?ng máy tính hi?n ??i giúp h?c sinh tra c?u th?ng tin thu?n l?i, d? dàng. Ngoài ra, t?i m?i phòng h?c còn ???c trang b? m?t k? sách ph?c v? nhu c?u ??c t?i l?p cho h?c sinh.
 • San ch?i: ???c ??u t? h? b?i, nhà thi ??u ?a n?ng v?i san bóng chuy?n, san c?u l?ng, san bóng r?, san thi ??u Taekwondo, san bóng ?á mini c? nhan t?o, san qu?n v?t ??t chu?n,… ??m b?o nhu c?u th? d?c th? thao, nang cao s?c kh?e.

?

H? th?ng Cao ??ng – ??i h?c:

Xổ số 3 miềnCác tr??ng Cao ??ng, ??i h?c thu?c h? th?ng giáo d?c TTC có nh?ng chuyên ngành ?ào t?o khác nhau, nh?ng có chung h? th?ng c? s? v?t ch?t hi?n ??i và khép kín.

 • Gi?ng ???ng/Phòng h?c: r?ng r?i, ??m b?o vi?c h?c c?a sinh viên v?a t?p trung, v?a tho?i mái.
 • Th? vi?n: trang b? hàng ngàn ??u sách tham kh?o, sách chuyên ngành, lu?n v?n, t?p chí sách báo ?áp ?ng nhu c?u tra c?u t? li?u cho sinh viên theo h?c t?i tr??ng. Ngoài ra, th? vi?n ?i?n t? ???c trang b? máy tính hi?n ??i, h? tr? tìm ki?m th?ng tin nhanh nh?t cho sinh viên.
 • Ky túc xá: ??t chu?n, ??y ?? ti?n nghi, ph?c v? t?t nhu c?u l?u trú cho nh?ng sinh viên ? xa. ??c bi?t, tr??ng Cao ??ng và Qu?n tr? Sonadezi có khu bi?t th? dành riêng cho gi?ng viên và chuyên gia trong và ngoài n??c.
 • Khu c?n tin: thoáng mát, r?ng r?i, ?áp ?ng nhu c?u ?n – u?ng, ti?p b?n bè, ph? huynh cho các sinh viên. ??c bi?t, v?n ?? v? sinh an toàn th?c ph?m và giá c? lu?n ??t lên hàng ??u, ??m b?o an toàn và ti?t ki?m nh?t cho sinh viên.
 • Khu v?c ch?c n?ng/th?c hành: trang b? c? s? v?t ch?t hi?n ??i, ?áp ?ng nhu c?u th?c hành t?i ch? cho sinh viên các chuyên ngành khác nhau.
  • X??ng th?c hành r?ng 1.500 m2 cho ngành May - Giày v?i thi?t b? tan ti?n;
  • Phòng th?c hành máy tính ?a ph??ng ti?n HiClass V giúp sinh viên v?a có th? h?c ngo?i ng?, v?a h?c nhi?u b? m?n khác;
  • Khu th?c hành ngh? Du l?ch Nhà hàng - Khách s?n có c? s? v?t ch?t t??ng ???ng v?i các khách s?n, nhà hàng l?n;
  • Phòng thí nghi?m th?c hành c?a khoa Sinh h?c - M?i tr??ng v?i nh?ng d?ng c? thí nghi?m hi?n ??i, tiên ti?n vào b?c nh?t t?i Vi?t Nam;
  • Phòng th?c hành ?i?u d??ng có ??y ?? trang thi?t b? th?c hành y khoa thu?c chuyên ngành ?? sinh viên có th? th?c hành t?t các m?n h?c,…

?