??i ng? nhân s?

TTC Edu phát tri?n ??i ng? nhan s? yêu ngành - gi?i ngh? v?i n?n t?ng chuyên m?n v?ng và ??m b?o 3 giá tr? c?t l?i Yêu th??ng – T?n tr?ng – Trách nhi?m. Xổ số 3 miềnM?i ho?t ??ng t? thu hút, tuy?n d?ng ??n ?ào t?o và nang cao ch?t l??ng ??i ng? nhan s? ???c th?c hi?n theo quy trình chu?n. ??i ng? nhan s? TTC Edu th??ng xuyên ???c b?i d??ng nang cao chuyên m?n, ?ng d?ng các ph??ng pháp gi?ng d?y hi?n ??i qua các ch??ng trình ?ào t?o v?i các chuyên gia giáo d?c trong và ngoài n??c.


V? trình ?? chuyên m?n nghi?p v?:

  • T?i các?tr??ng Cao ??ng - ??i h?c: ??i ng? gi?ng viên c? h?u và th?nh gi?ng là nh?ng giáo s?, ti?n s?, th?c s?, nh?ng chuyên gia trong các l?nh v?c ??m trách.
  • T?i các tr??ng Ti?u h?c?- THCS - THPT: ??i ng? giáo viên gi?ng d?y ?úng chuyên ngành, gi?i nghi?p v? và th??ng xuyên ???c tham gia các l?p t?p hu?n, ch??ng trình ?ào t?o ?? nang cao chuyên m?n, k? n?ng.
  • T?i các tr??ng m?m non: ??i ng? giáo viên là nh?ng ng??i có chuyên m?n nghi?p v?, yêu ngh?, yêu tr?, t?n tam và trách nhi?m d?y d?, ch?m sóc các bé t?t nh?t.

Bên c?nh ?ó, ??i ng? Giáo viên -?Gi?ng viên - Chuyên gia n??c ngoài mang ??n nh?ng ph??ng pháp gi?ng d?y?tiên ti?n t? nh?ng n??c có n?n giáo d?c phát tri?n ?? ??m b?o h?c sinh?- sinh viên phát huy t?i ?a s?c sáng t?o và t? do cá nhan. Quan tr?ng h?n, các giáo viên ??n t? nh?ng qu?c gia nói ti?ng Anh góp ph?n h? tr? hi?u qu? cho vi?c h?c ti?ng Anh v?n còn nhi?u h?n ch? c?a h?c sinh - sinh viên Vi?t Nam.

V? thái ??, ph??ng pháp gi?ng d?y:

  • ??i ng? gi?ng viên, giáo viên là nh?ng ng??i có tam v?i s? nghi?p giáo d?c và có tam v?i h?c trò. V?i quan ?i?m l?y ng??i h?c làm trung tam, các gi?ng viên, giáo viên kh?ng ch? là nh?ng ng??i c?, ng??i th?y cung c?p nh?ng ki?n th?c, chia s? kinh nghi?m mà còn là nh?ng ng??i b?n g?n g?i v?i h?c sinh, sinh viên.
  • ??i ng? giáo viên kh?ng ng?ng tìm tòi, trau d?i ki?n th?c, k? n?ng và nhan cách ?? làm t?m g??ng ??o ??c, t? h?c và sáng t?o cho h?c sinh noi theo. Th??ng xuyên ?ng d?ng nh?ng ph??ng pháp m?i ?? t?ng c??ng s? t??ng tác qua l?i gi?a giáo viên và h?c sinh.