Sinh viên th?c t?p
Sinh viên th?c t?p

Th?c t?p

Ngày ??ng 30/10/2016 | L??t xem: 3.671
B?n là h?c sinh n?i trú ???c tr?i nghi?m cu?c s?ng c?a m?t h?c sinh xa nhà? B?n ???c tham quan các c? s? s?n xu?t kinh doanh, b?n tr?c ti?p ???c th? làm n?ng dan? B?n ???c tr?c ti?p v?n hành máy móc hay tr?c ti?p b??c vào phòng thí nghi?m th?c hành v?i ??y ?? thí c? hi?n ??i? Ch?c ch?n ?ó là nh?ng kinh nghi?m quy báu mà kh?ng ph?i ai c?ng ???c tr?i qua.

G?n ly thuy?t v?i th?c hành, có th? th?c t?p ngay khi ng?i trên gh? nhà tr??ng là xu th? chung c?a vi?c ??i m?i giáo d?c, l?y ng??i h?c làm trung tam. Qua ?ó, h?c sinh – sinh viên có thêm nhi?u tr?i nghi?m và kinh nghi?m quy cho quá trình h?c t?p c?ng nh? sau này.

N?u b?n t?ng tr?i qua th?i gian n?i trú hay th?c t?p b? ích và h?t s?c thú v? bên b?n bè, th?y c? trong quá trình h?c t?p, v?y thì h?y chia s? nh?ng kinh nghi?m ?ó ??n C?ng ??ng H?c sinh – sinh viên TTC EDU – góc Th?c t?p.

Nh?ng l?i ích c?a vi?c g?n ly thuy?t v?i th?c hành? S? t??ng tác v?i m?i tr??ng th?c t? giúp ích gì cho vi?c h?c ? tr??ng c?a b?n? Nh?ng khóa h?c ng?n h?n, nh?ng ??t th?c t?p cho b?n kinh nghi?m gì và ?? l?i ?n t??ng gì cho b?n? B?n h?c h?i ???c gì t? nh?ng kinh nghi?m ?? tr?i qua? ??ng ng?n ng?i, h?y chia s? t?t c? t?i góc Th?c t?p ?? làm C?ng ??ng h?c sinh – sinh viên TTC EDU thêm phong phú các cau chuy?n và giúp các b?n h?c sinh – sinh viên toàn h? th?ng g?n k?t h?n.

Bài vi?t và hình ?nh chia s? vui lòng g?i v?: info@karchadm.com
Tiêu ?? email ghi r?: C?ng ??ng H?c sinh – sinh viên TTC EDU / Th?c t?p

Tin t?c n?i b?t

Xổ số 3 miềnN?i dung ?ang ???c c?p nh?t

Tin t?c khác

N?i dung ?ang ???c c?p nh?t