Ngày ??ng 01/07/2020 | L??t xem: 263
TTO - Nh? b? thí nghi?m quang h?c c?a nhóm nghiên c?u Tr??ng THCS-THPT Tân Phú (TP.HCM), h?c sinh khi?m th? có th? hình dung ???ng ?i c?a tia sáng trong m?t s? hi?n t??ng v?t lý nh? khúc x? ánh sáng, ph?n x? ánh sáng.
(VOH) - Ch?n tr??ng cho con vào l?p 1 luôn là m?t trong nh?ng v?n ?? khi?n nhi?u ph? huynh ?au ??u khi bé b??c vào giai ?o?n h?c t?p hoàn toàn m?i m?.
Sau TP.HCM, Báo Thanh Niên ti?p t?c ph?i h?p v?i S? GD-?T ??ng Nai t?ng mi?n phí c?m nang phòng ch?ng d?ch Covid -19 cho h?c sinh
??u tháng 6 v?a qua, H?i Doanh nhân tr? TPHCM (YBA) t? ch?c l? khánh thành th? vi?n container t?i Tr??ng THCS Lê H?ng Phong (xã C? Suê, huy?n C? M’gar, t?nh ??k L?k).
“Lá n?m trong lá” là d? án môn v?n do cô L??ng Th? Thu Hi?n (giáo viên môn v?n Tr??ng TH-THCS-THPT Tân Phú, Q.Tân Phú, TP.HCM) tri?n khai cho h?c sinh l?p 11B3. Chia s? v? d? án, cô Hi?n cho...
??i m?i c?n b?n, toàn di?n giáo d?c và ?ào t?o là nh?ng vi?c c?p thi?t, ???c ??nh h??ng trong các chính sách v? giáo d?c. Th? nh?ng nh?ng ??i m?i trong cách t? ch?c thi c? trong 3 n?m tr? l?...
B? tr??ng Giáo d?c và ?ào t?o Phùng Xuân Nh? nh?n th?y nhi?u sinh viên thi?u k? n?ng th?c t? nên doanh nghi?p ph?i ?ào t?o l?i.
N?u “Sâu b? m?” ti?p t?c t?i v?, không có gì ??m b?o, r?ng chúng không th? bi?n thành “Sâu c?”, “Sâu chúa”, còn l? “Sâu con”
H?c sinh Tr??ng Trung h?c Th?c hành l?ng nghe chuyên gia t? v?n ch?n ngành trong ch??ng trình t? v?n tuy?n sinh “?úng ngành ngh? - Sáng t??ng lai” l?n th? 11 n?m 2019 do Báo Giáo d?c TP.HCM ...