Trách nhi?m xã h?i
Trách nhi?m xã h?i

V?i CBNV - Giáo viên

Ngày ??ng 30/10/2016 | L??t xem: 3.715

TTC EDUXổ số 3 miền luôn t?o ?i?u ki?n t?t nh?t cho ??i ng? CBNV – giáo viên trau d?i k? n?ng, nâng cao ki?n th?c tr? thành ch? d?a v?ng ch?c cho các th? h? h?c sinh.

- Th??ng xuyên t? ch?c nh?ng bu?i t?p hu?n, h?i th?o ?? các giáo viên trao ??i kinh nghi?m gi?ng d?y và b?i d??ng ki?n th?c.
- H? tr? và t?o ?i?u ki?n t?i ?a cho nh?ng CBNV- giáo viên g?p khó kh?n trong cu?c s?ng, công vi?c b?ng s? ??ng viên tinh th?n, ?ng h? v?t ch?t.
- Luôn l?ng nghe, chia s? v?i nh?ng tâm t?, nguy?n v?ng c?a CBNV – giáo viên.
Tin t?c khác
7
Tha?ng T?
?ào t?o ??i ng? là m?t trong b?n n?n t?ng quan tr?ng trong chi?n l??c phát tri?n ch?t l??ng giáo d?c c?a TTC E...
28
Tha?ng Ba
?ào t?o ??i ng? là m?t trong b?n tr? c?t trong ??nh h??ng phát tri?n ch?t l??ng giáo d?c c?a TTC Edu, ??c bi?t...
12
Tha?ng Sa?u
Trong khi các th?y cô giáo còn ?ang b?n kho?n, tr?n tr? tr??c D? th?o ch??ng trình giáo d?c ph? thông t?ng th?...
27
Tha?ng M???i Hai
Giáo viên ngày nay không ch? là m?t nhà giáo d?c, nhà nghiên c?u khoa h?c, nhà qu?n lý mà còn ph?i là m?t chuy...
21
Tha?ng M???i Mô?t
TTC Edu ?ã t? ch?c chu?i s? ki?n chào m?ng còn v?i mong mu?n nêu cao và khuy?n khích tinh th?n t? h?c c?a giáo...
26
Tha?ng Chi?n
V?i ni?m tin chung s?c chung lòng, g?n bó và ?oàn k?t s? t?o ra s?c m?nh ??a TTC Edu ngày càng phát tri?n, Côn...