Trách nhi?m xã h?i
Trách nhi?m xã h?i

V?i C?ng ??ng xã h?i

Ngày ??ng 30/10/2016 | L??t xem: 3.226

V?i tri?t lý giáo d?c k?t h?p hài hòa Giáo d?c thành nhân và Giáo d?c h?i nh?p, TTC EDU luôn xem tr?ng vi?c chia s? v?i c?ng ??ng xã h?i : m?i giá tr? TTC EDUXổ số 3 miền t?o ra s? th?t s? ý ngh?a và ?áng giá h?n n?u ?em l?i l?i ích cho c?ng ??ng.

- Tháng 6/2011: ?óng góp 140 tri?u ??ng cho Ch??ng trình “Giao l?u ngh? thu?t vì bi?n ??o quê h??ng” do Thành ?oàn, Báo Tu?i Tr? và ?ài truy?n hình TP.HCM ph?i h?p t? ch?c.

- Tháng 9/2011: Tài tr? chính cho Gi?i bóng ?á thi?u niên nhi ??ng U11 Cúp Báo ??ng Nai l?n th? 9.

- Tháng 10/2011Xổ số 3 miền: Tham gia ?i b? “Sao vàng ??t Vi?t - Vì tr? th? có hoàn c?nh khó kh?n” do H?i doanh nhân tr? Vi?t Nam, H?i Ch? th?p ?? Vi?t Nam, H?i Ch? th?p ?? TP.HCM và Hi?p h?i các doanh nghi?p ph?i h?p t? ch?c.

- Tháng 10/2011: Trao h?c b?ng “Ti?p s?c ??n tr??ng” cho 30 h?c sinh, sinh viên thu?c hai huy?n Long Thành, Nh?n Tr?ch là n?n nhân và con em n?n nhân b? nhi?m ch?t ??c da cam/dioxin.

- Tháng 6/2012: Tham gia ch??ng trình ?i b? “Vì n?n nhân ch?t ??c da cam và ng??i khuy?t t?t nghèo l?n 6”.

- Tháng 8/2012Xổ số 3 miền: Tài tr? chính cho Gi?i bóng ?á thi?u niên - nhi ??ng U11 cúp Báo ??ng Nai l?n th? 10.

- Tháng 10/2012: Trao h?c b?ng “Ti?p s?c ??n tr??ng” cho 30 h?c sinh, sinh viên thu?c hai huy?n Long Thành, Nh?n Tr?ch là n?n nhân và con em n?n nhân b? nhi?m ch?t ??c da cam/dioxin.

- Tháng 10/2013Xổ số 3 miền: Tham gia ch??ng trình “Ch?y vì trái tim – K?t n?i tri?u trái tim” nh?m gây qu? t? thi?n ph?u thu?t tim cho tr? em nghèo.

- Tháng 10/2013Xổ số 3 miền: ?ng h? 20 tri?u ??ng ?óng góp cho “Qu? vì ng??i nghèo” t?nh ??ng Nai.

- Tháng 5/2014Xổ số 3 miền: Tài tr? cu?c thi “H?c t?p và làm theo t?m g??ng ??o ??c H? Chí Minh” t?nh ??ng Nai.

- Tháng 11/2014: Tham gia ch??ng trình “Ch?y vì trái tim n?m 2014” nh?m gây qu? t? thi?n ph?u thu?t tim cho tr? em nghèo.

- Tháng 12/2014: Xây nhà tình th??ng cho c?p v? ch?ng khuy?t t?t bán vé s? t?nh ??ng Nai.

- Tháng 4/2016: ?ng h? qu? h? tr? nông dân t?nh B?n Tre mua b?n ch?a n??c ng?t.

- Tháng 8/2016: Tài tr? chính cho Gi?i bóng ?á thi?u niên nhi ??ng U11 cúp Báo ??ng Nai l?n th? 14.

Tin t?c khác
16
Tha?ng N?m
Hi?n nay, chúng tôi c?n tìm ki?m nh?ng c?ng s? có n?ng l?c và cùng chia s? s? m?nh, giá tr? c?t lõi c?a TTC ...
23
Tha?ng T?
V?n hóa ??c sách ???c ??c bi?t chú tr?ng và lan t?a r?ng rãi t? T?p ?oàn TTC ??n các công ty thành viên. Riêng...
15
Tha?ng Sa?u
Nh?m t?o m?t sân ch?i ý ngh?a dành cho các bé m?m non nhân d?p hè v?, Công ty C? ph?n Giáo d?c Thành Thành Côn...
12
Tha?ng Sa?u
Trò chuy?n v?i m?t giáo viên ti?ng Anh ? Hà N?i, ông Karim Raslan, nhà bình lu?n Malaysia, phát hi?n nhi?u v?n...
12
Tha?ng Sa?u
Làm Cha m? c?ng c?n “s? ??u t?”, vì s? th?t, làm Cha m? ch?a bao gi? là công vi?c d? dàng. ?ó là thiên ch?c và...
17
Tha?ng N?m
Theo nhi?u nhà tuy?n d?ng, h?n ch? c?a sinh viên (SV) Vi?t Nam là thi?u k? n?ng và ??nh h??ng ngh? nghi?p, quá...