Trách nhi?m xã h?i
Trách nhi?m xã h?i

V?i H?c sinh - Sinh viên

Ngày ??ng 30/10/2016 | L??t xem: 3.348

V?i TTC EDU, các h?c sinh – siên viên không ch? là nh?ng ng??i h?c mà còn là nh?ng thành viên trong ??i gia ?ình TTC EDU. Vì v?y, TTC EDU luôn cam k?t ?ào t?o ra nh?ng con ng??i c?a th?i ??i m?i phát tri?n toàn di?n.

Xổ số 3 miền- Gi?ng d?y ?? h?c sinh – sinh viên có nh?ng ki?n th?c c? b?n v? t? nhiên và xã h?i.

- D?n d?t, g?i m? ?? h?c sinh – sinh viên t? do sáng t?o, phát huy ti?m n?ng.

- ??nh h??ng, giáo d?c cách ?ng x? cho h?c sinh – sinh viên phát tri?n và hoàn thi?n nhân cách.

- C?p nh?t, cung c?p nh?ng thông tin m?i nh?t, hi?n ??i nh?t ?? chu?n b? hành trang b??c vào môi tr??ng h?i nh?p.

- H? tr? giáo d?c h??ng nghi?p ?? h?c sinh – sinh viên làm quen v?i ngh? nghi?p yêu thích và l?a ch?n ngh? nghi?p trong t??ng lai.

Tin t?c khác
3
Tha?ng T?
Ch? c?n m?t tu?n l? ?? các em “tu?i m?i l?n” có th? tr? l?i câu h?i “bi?t r?i kh? l?m nói mãi” c?a tu?i “?m ??...
3
Tha?ng T?
Singapore là l?a ch?n hàng ??u cho các h?c sinh mu?n c?i thi?n k? n?ng ti?ng Anh và tr?i nghi?m mùa hè b? ích,...
28
Tha?ng Ba
Tr?i nghi?m th?c ti?n, thông qua th?c ti?n ?? gi?i quy?t v?n ?? m?t cách sáng t?o và phát huy tính ch? ??ng tr...
20
Tha?ng Ba
Trung tâm Ngo?i Ng? - Tin H?c T? Duy Toàn C?u TTC (TTC Global Mind) – thành viên H? th?ng Giáo d?c TTC (TTC Ed...
20
Tha?ng Ba
Mùa hè là kho?ng th?i gian tuy?t v?i ?? các em “chu du” kh?p n?i, khám phá các n?n v?n hóa, h?c h?i thêm nhi?u...
6
Tha?ng Ba
D? báo các nhóm ngành ?ào t?o có nhu c?u cao trong t??ng lai, nh?ng l?u ý v? s?c kh?e, tâm lý, dinh d??ng mùa ...