V? TRÍ TUY?N D?NG

STT V? trí tuy?n d?ng S? l??ng H?n n?p
h? s?
1 Tr??ng liên c?p TTC Tây Ninh tuy?n d?ng Giáo viên - Nhân viên T? ngày 22/07/2020 ??n khi nh?n ??
1 Gia?o viên Mâ?m non ta?i TP. Hô? Chi? Minh, ?ô?ng Nai, Bi?nh D??ng, Bê?n Tre, Tây Ninh 20 31/05/2020
1 Chuyên viên D? án – Công ty CP Giáo d?c Thành Thành Công 01 12/11/2017
1 Chuyên viên H? T?ng – Công ty CP Giáo d?c Thành Thành Công 01 12/11/2017
1 K? toán tr??ng – Tr??ng THCS - THPT Tân Phú 01 10/11/2017
1 K? toán tr??ng – Tr??ng M?m non Qu?c t? Abi Bình D??ng 01 10/11/2017
1 Chuyên viên Tuy?n d?ng TTC Edu 01 31/10/2017
Chính sách tuy?n d?ng

Xổ số 3 miềnTrong quá trình phát tri?n, TTC Edu kh?ng ng?ng n? l?c th?c hi?n nh?ng m?c tiêu ?? ra nh? s? ??ng hành c?a ??i ng? nhan l?c ch?t l??ng cao. Vì v?y, chính sách tuy?n d?ng r?t ???c xem tr?ng.

Chính sách tuy?n d?ng

1. Quy trình tuy?n d?ng:

- C?n c? ??nh biên và nhu c?u tuy?n d?ng nhan s? c?a các ??n v? ?? ???c phê duy?t, ??n v? ph? trách nhan s? t?ng h?p nhu c?u và l?p k? ho?ch nhan s? ?? theo d?i, qu?n ly và ph?i h?p v?i các ??n v? th?c hi?n tuy?n d?ng.

Xổ số 3 miền- ??n v? ph? trách nhan s? d?a theo các tiêu chí tuy?n d?ng ti?n hành th?ng báo, tìm ki?m và sàng l?c h? s? ?ng viên.

- ??n v? ph? trách nhan s? chu?n b? l?ch ph?ng v?n và m?i ?ng viên tham d? ph?ng v?n.

Xổ số 3 miền- Nhan s? trao ??i v?i ?ng viên v? các ch? ?? và th?i gian nh?n vi?c, hoàn t?t h? s? và trình C?p th?m quy?n phê duy?t tuy?n d?ng n?u ?ng viên ??t yêu c?u.

Xổ số 3 miền- C?p th?m quy?n xem xét k?t qu? và phê duy?t h? s?.

2. Nguyên t?c tuy?n d?ng:

Tuan th? nguyên t?c c?ng khai ?? ??m b?o tính c?ng b?ng và t?o c? h?i bình ??ng cho t?t c? các ?ng viên.

3. ??i t??ng tuy?n d?ng:

C?n c? vào nhu c?u tuy?n d?ng theo t?ng th?i k?, t?ng v? trí, trong ?ó ?u tiên:

Xổ số 3 miền- ?ng viên t?t nghi?p ??i h?c, sau ??i h?c trong và ngoài n??c.

Xổ số 3 miền- ?ng viên có chuyên m?n, k? n?ng và kinh nghi?m ?áp ?ng yêu c?u tuy?n d?ng c?a c?ng ty và ??c bi?t có tam huy?t v?i c?ng vi?c mình l?a ch?n.

Chính sách ?ào t?o

Xem ??i ng? nhan s? là nòng c?t ?? phát tri?n, TTC Edu lu?n t?o ra m?i tr??ng làm vi?c chuyên nghi?p, chú tr?ng nang cao chuyên m?n cho ??i ng? nhan s? th?ng qua chính sách ?ào t?o.

1. Nguyên t?c ?ào t?o:

Xổ số 3 miền- Th?c hi?n các ch??ng trình ?ào t?o (ng?n h?n/ dài h?n) theo t?ng th?i k? nh?m m?c tiêu phát tri?n ngu?n nhan l?c, làm nòng c?t cho s? phát tri?n c?a c?ng ty.

- T?t c? CBNV ??u có c? h?i ???c tham gia các khóa h?c/ ch??ng trình ?ào t?o c?a C?ng ty n?u ?áp ?ng các ?i?u ki?n tham gia ?ào t?o và ???c C?p có th?m quy?n phê duy?t.

Xổ số 3 miền- Các ch??ng trình ?ào t?o ??t ch?t l??ng, hi?u qu? lên hàng ??u, ??m b?o ngu?n nhan l?c có ?? ki?n th?c, k? n?ng chuyên m?n ?áp ?ng t?t nh?t yêu c?u c?ng vi?c cho t?ng phòng ban.

2. Ch??ng trình ?ào t?o:

C?n c? nhu c?u ho?t ??ng c?a C?ng ty theo t?ng th?i k?, C?ng ty th?c hi?n m?t s? ho?c toàn b? các ch??ng trình ?ào t?o sau:

Xổ số 3 miền- ?ào t?o h?i nh?p: ???c tri?n khai ?? gi?i thi?u th?ng tin v? C?ng ty; trình bày và h??ng d?n các v?n ?? c?n thi?t cho CBNV khi m?i vào làm vi?c t?i C?ng ty.

Xổ số 3 miền- ?ào t?o nghi?p v?: cung c?p ki?n th?c và k? n?ng c?n thi?t có liên quan ??n c?ng vi?c/ chuyên m?n c?a CBNV.

- ?ào t?o k? n?ng qu?n ly, l?nh ??o: b?i d??ng ki?n th?c và phát tri?n k? n?ng qu?n ly, k? n?ng l?nh ??o cho các c?p qu?n ly.

Xổ số 3 miền- ?ào t?o k? n?ng m?m: b?i d??ng ki?n th?c và phát tri?n k? n?ng m?m c?n thi?t giúp CBNV nang cao hi?u qu? c?ng vi?c.

Xổ số 3 miền- ?ào t?o phát tri?n và k? th?a: k?t h?p nhi?u n?i dung ?ào t?o khác nhau v?i m?c ?ích phát tri?n các cá nhan có ti?m n?ng/ n?ng l?c v??t tr?i tr? thành nhà qu?n ly c?p trung/ c?p cao trong t??ng lai.

Chính sách phúc l?i và ?ãi ng?

?

Xổ số 3 miềnCh?m lo ??i s?ng v?t ch?t và tinh th?n cho ??i ng? nhan s? là m?t trong nh?ng s? m?nh c?a TTC Edu. ??u t? cho ??i ng? nhan s? chính là ??u t?, b?i d??ng cái g?c v?ng ch?c cho s? phát tri?n. TTC Edu b?o ??m quy?n l?i cho CBNV theo quy ??nh c?a pháp lu?t lao ??ng và t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho CBNV phát huy h?t n?ng l?c b?n than, toàn tam toàn y g?n bó lau dài và ph?n ??u vì s? phát tri?n chung c?a c?ng ty.

- T? ch?c quy ho?ch và ?ào t?o ??i ng? qu?n ly;

- T? ch?c ho?t ??ng ?ào t?o nang cao trình ?? chuyên m?n, nghi?p v? và k? n?ng th?ng qua các bu?i t?p hu?n, h?i th?o cho nhan viên;

Xổ số 3 miền- Ch? ?? l??ng, th??ng ??nh k? và ??t xu?t vì nh?ng thành tích, sáng ki?n mang l?i hi?u qu? cao trong c?ng vi?c c?ng nh? ho?t ??ng kinh doanh c?a c?ng ty; th??ng vào các ngày qu?c l? và l??ng tháng 13;

- Th?c hi?n b?o hi?m s?c kh?e, b?o hi?m tai n?n;

- Th?m h?i ?m ?au, ma chay;

- Ch? ?? c?m tr?a;

- Khám s?c kh?e ??nh k?;

- Ngh? mát ??nh k?…